RegisztrációRegisztráció

Regisztráció

Játékszabályzat, adatkezelésJátékszabályzat, adatkezelés

Játékszabályzat, adatkezelés

NyertesekNyertesek

Nyertesek

JÁTÉKSZABÁLYZAT

Az Erzsébet-utalvány „Rendeljen és nyerjen!”
elnevezésű promóciójának részvételi szabályzata

 

1. A PROMÓCIÓ SZERVEZŐJE

Az Erzsébet-utalvány „Rendeljen és nyerjen!” elnevezésű promóció („Promóció”) szervezője és lebonyolítója az Erzsébet Utalványforgalmazó Zrt. (székhely: 1146 Budapest, Hermina út 63. 1. em. 1, cégjegyzékszáma: 01-10-047823) („Szervező”).

A Szervező kijelenti, hogy az általa meghirdetett Játék nem tartozik a szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV. törvény hatálya alá.

2. A PROMÓCIÓBAN ÉS A SORSOLÁSBAN TÖRTÉNŐ RÉSZVÉTEL FELTÉTELEI

2.1. A Promócióban kizárólag a Szervező azon megrendelője („Partner”) vehet részt, aki érvényes regisztrációval rendelkezik a www.erzsebetutalvany.hu honlap Online Megrendelői Felületén („OMF”), és a jelen szabályzat 3. pontjában megjelölt időtartam alatt megfelel valamennyi alábbi feltételnek:

2.1.1. 2018. november 5. napján 00:00:00 óra és 2018. december 10. napján 23:59:59 óra között papíralapú Étkezési, Ajándék, Iskolai, Kultúra, Sport és/vagy Ruházati Erzsébet-utalványt és/vagy Erzsébet-utalvány Plusz kártya bármely zsebére feltöltött elektronikus Erzsébet-utalványt rendel legalább 100.000 Ft értékben. A megrendelések értékei összeadódnak. A regisztráció csak abban az esetben érvényes, ha a megrendelés ellenértéke a Szervező bankszámláján a fentebb megadott időintervallumban jóváírásra kerül;

2.1.2. a Partner a www.erzsebetutalvany.hu/promocio oldalon („Honlap”), az ügyfélkódját (a Díjbekérő és a Számla fejlécében található 12 számjegyű azonosító) és az OMF-en – a Törzsadatok/Felhasználók menüpontban – regisztrált e-mail címét a nyereményről való kiértesítés céljából megadja („Regisztráció”).

2.2. A Sorsolásban való részvétel együttes feltétele, a sorsolás időpontjában is aktív OMF regisztráció, a 2.1.1. pontban foglaltak teljesítése, valamint a Promócióra történt Regisztráció, amelynek során a 2.1.2. pontban felsorolt adatokat, a Partner megadja.

A Partner a Regisztrációval elfogadja a jelen Részvételi szabályzat feltételeit.

2.3. Egy Partner a Promócióra, annak teljes időtartama alatt kizárólag egy alkalommal – a 2.1.2. pontban leírtak szerint – regisztrálhat. A többszöri Regisztráció nem növeli a Partner nyerési esélyét. Azon Partnerek, akik a 2017-es év azonos időszakában is rendeltek papíralapú vagy elektronikus Erzsébet-utalványt minimum 100.000 Ft értékben, növelhetik nyerési esélyüket: amennyiben a 2017-es év azonos időszakában megrendelt és kifizetett Erzsébet-utalvány értékénél a Promóció ideje alatt legalább 10%-kal többet rendelnek, minden 10% után eggyel növekszik a nyerési esélyük. Például, ha egy Partner 2017-ben 100.000 Ft értékben rendelt, most pedig 100.000 Ft + 23% értékben rendel, akkor háromszorosára nő a nyerési esélye. Egy Partner csak egy nyereményre jogosult.

2.4. Azon Regisztrációk, amelyek a jelen Részvételi szabályzatban leírt előírásoknak nem felelnek meg, a Promócióból automatikusan kizárásra, míg az érvényes Regisztrációk elektronikusan rögzítésre kerülnek. A Regisztráció során a Partner felel az általa megadott adatok helyességéért, a hiányos vagy hibás adatszolgáltatásból eredő károkért, következményekért a Szervező nem vállal felelősséget.

2.5. A Partner a Regisztráció során köteles az adatait teljes körűen és helytállóan megadni. A Szervező a nem valós, illetve hibás, hiányos adatokat megadó Partnereket automatikusan kizárja a Promócióból, amelyről a Szervező külön értesítést nem küld.

2.6. Szervező kizárólag azt a Regisztrációt tekinti érvényesnek, amelyet a Partner az OMF-en regisztrált saját e-mail címe megadásával küld be a Promócióba. Amennyiben a Partner nem a saját ügyfélkódját és nem a saját e-mail címét regisztrálja, a Promócióval kapcsolatban felmerülő, az ügyfélkód és az e-mail postafiók használat jogosultságából fakadó vitákkal, károkkal, következményes károkkal kapcsolatban Szervező mindennemű felelősségét kizárja.

2.7. A Regisztráció beküldésével Partner tudomásul veszi, hogy a Promóció technikai infrastruktúrájának tartalma, teljesítménye, üzenet- és adatátviteli, valamint válaszadási sebessége a kiszolgáló technológia függvénye, és ezáltal ezeket kedvezőtlenül befolyásolhatja olyan, a Szervezőn kívülálló tényező, mint például (de nem kizárólagosan) kapcsolati hiba, a szerver számítógépek teljesítménye, a hálózati leterheltség, a hálózati torlódás, a lefedettség, valamint a biztonságos hálózati kapcsolat fenntartása. A Szervező az e bekezdésben leírtakból fakadó mindennemű felelősséget kizárja, amelyről a Szervező külön értesítést nem küld.

2.8. A Regisztrációkat – a Részvételi szabályzat feltételeinek teljesítése végett – a Szervező megvizsgálhatja, és amennyiben az, illetve az azt beküldő Partner bármely okból nem felel meg a Részvételi szabályzat feltételeinek, úgy az érintett Partnert a Promócióból kizárja. 

3. A PROMÓCIÓ IDŐTARTAMA

A Promóció 2018. november 5. napján 12:00:00 órától 2018. december 10. napján 11:59:59 óráig tart.

4. A PROMÓCIÓ MENETE, SORSOLÁSOK

4.1. Szervező a Promóció végén az Online Megrendelői Felület rendszeréből kinyert, a 2. pontban meghatározott feltételeknek megfelelő megrendelőket tartalmazó listában szereplő Partnerek részére az 5.1. pontban meghatározott nyereményeket, továbbá az 5.1.1. pontban meghatározott Fődíjat (Nyeremény) sorsolja ki a véletlenszerűség elvének eleget tevő elektronikus sorsoló program (www.random.org) segítségével. A sorsolás helyszíne az Erzsébet Utalványforgalmazó Zrt. székhelye: 1146 Budapest, Hermina út 63. 1. em. 1. A sorsolás zártkörű.

4.2. A sorsolás keretében a Szervező 1 darab Nyereményhez egy nyertes Partnert sorsol ki, azaz összesen 31x1 nyertest. Minden, a sorsolási listában szereplő Partner csak egy Nyereményre jogosult.  A sorsoláskor nyertesenként és az egyes nyerteshez hozzárendelten 1 tartaléknyertes is kisorsolásra kerül, azaz összesen 31x1 tartaléknyertes. Amennyiben a nyertes Regisztrációja a jelen Részvételi szabályzatban meghatározott bármely okból kizárásra kerül, és így érvénytelennek minősül, úgy a hozzárendelt tartaléknyertes válik jogosulttá az adott nyereményre az 5. pontban foglaltak szerint.

5. NYEREMÉNYEK, NYERTESEK ÉRTESÍTÉSE, NYEREMÉNYEK ÁTADÁSA

5.1. A Promócióban az alábbi Nyereményeket sorsolja ki a Szervező:

 • 10 darab, egyenként 10.000 Ft értékű papíralapú Ajándék Erzsébet-utalvány
 • 20 darab, egyenként 5.000 Ft értékű papíralapú Ajándék Erzsébet-utalvány
 • 1 darab, 50.000 Ft értékű Ajándék Erzsébet-utalvány

A sorsolás időpontja: 2018. december 12. 14:00 óra

5.2. A Szervező a Nyerteseket legkésőbb a sorsolási időpontot követő 2 (kettő) munkanapon belül értesíti a Regisztráció során megadott e-mail címen, 1 (egy) alkalommal („Értesítés”). A nyertes Partner a Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. e-mail címen köteles az Értesítés kézhezvételét követő 3 (három) munkanapon belül visszaigazolni az Értesítést, és a Nyeremény átadásához szükséges postázási címét pontosan megadni. A postázási cím kizárólag az OMF-en rögzített szállítási cím lehet. Amennyiben egy Nyertes a fenti határidőn belül az Értesítést nem igazolja vissza, e-mailben Értesítést kap arról, hogy a Részvételi szabályzat alapján a Regisztrációja kizárásra került, így elesett a nyereményétől, továbbá arról, hogy a Szervező a Nyeremény átvételére tartaléknyertest jelöl ki a 4.2. pontban foglaltak szerint. A tartaléknyertes értesítésére ugyanezen pont szabályai vonatkoznak. Amennyiben a tartaléknyertes kizárásra kerül a Promócióból, vagy nem igazolja vissza az Értesítést, vagy a Nyeremény átadása bármely egyéb, Szervezőnek fel nem róható okból meghiúsul, az adott Nyereményt visszavontnak kell tekinteni.

5.3. Szervező a Nyereményt a Nyertes visszaigazolását követően, postai úton juttatja el legkésőbb 2018. december 28-ig a Partner OMF-en regisztrált szállítási címére. Szervező a Nyeremény igénybevételének lehetőségét ezen időintervallumban tudja biztosítani. Amennyiben a Nyeremény jelen pontban írt időpontban történő átvétele Szervező hibáján kívül meghiúsul, úgy e körülmény Szervező terhére nem értékelhető. A Szervező a Nyeremény kézbesítésére és átvételére újabb lehetőséget nem tud biztosítani.

5.4. A Szervező a Nyereményeket és a Promóció nyerteseit a Honlapon a sorsolástól számított 15 napig közzéteszi. A nyilvánosságra hozatal során a nyertes Regisztrációt beküldő Partner neve jelenik meg.

6. ADÓZÁS, KÖLTSÉGEK

6.1. A Nyereménnyel kapcsolatos valamennyi adó- és járulékfizetési kötelezettséget a Szervező viseli.

6.2. A Nyertes köteles minden, esetlegesen szükségessé váló, az adóügyi adminisztráció szempontjából nélkülözhetetlen, vagy azt megkönnyítő adatszolgáltatást biztosítani, illetve nyilatkozatot megadni Szervező részére. A Promócióval kapcsolatban felmerülő egyéb költségek azonban a Partnert terhelik.

6.3. A Nyeremény másra át nem ruházható, pénzre át nem váltható.

7. A PROMÓCIÓVAL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK

A jelen Részvételi szabályzat és az adatkezelésre vonatkozó Adatkezelési tájékoztató a Promóció időtartama alatt és a sorsolást követő 30 napig a www.erzsebetutalvany.hu/promocio oldalon érhető el. A Promócióval kapcsolatos kérdés esetén a Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. e-mail címen lehet tájékoztatást kérni.

Partner tudomásul veszi, hogy az ő kötelessége tájékozódni a Szervező www.erzsebetutalvany.hu/promocio oldalán közétett Részvételi szabályzat és az Adatkezelési tájékoztató rendelkezéseiről, ennek elmulasztására kötelezettségek keletkeztetése vagy előnyök szerzése végett nem hivatkozhat.

8. ADATKEZELÉS

A Szervező a jelen Részvételi szabályzathoz kapcsolódó Adatkezelési tájékoztató elnevezésű dokumentum útján tájékoztatja a Promócióban részt vevő Partnereket az általa kezelt személyes adatokról.

9. VEGYES RENDELKEZÉSEK

9.1. A Regisztráció hiányosságáért/hibájáért (pl. ügyfélkód elírása, e-mail cím elírása, téves vagy nem valós adat feltüntetése stb.), a Nyeremény átadásának – Szervező érdekkörén kívül eső – elmaradásáért vagy késedelméért, illetve az átadás során keletkezett károkért a Szervező semmilyen felelősséget nem vállal. Amennyiben a nyertes Partner a Nyereményét az 5.3. pontban foglaltak szerint nem veszi át, azt a továbbiakban a Szervezőtől nem követelheti.

9.2. A Szervező kizárja a felelősségét minden, a www.erzsebetutalvany.hu honlapot, illetve az azt működtető szervert ért külső, ún. SQL támadások esetére. Tehát amennyiben a honlapot, illetve szervert ért támadás folytán a Partnerek téves rendszerüzeneteket kapnak nyereményeiket, nyertes/nem nyertes státuszukat stb. illetően, úgy ezen esetekre a Szervező semminemű felelősséget nem vállal.

9.3. Szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy amennyiben valamely Partner részéről bármilyen (számítógépes) manipulációt, tömegesen generált e-mail címek létrehozását, illetve a Promóció szellemével bármilyen módon összeférhetetlen vagy azt sértő magatartást tapasztal vagy ennek megalapozott gyanúja felmerül, úgy a Partnert azonnali hatállyal kizárja a Promócióból.

9.4. Szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy ellenőrizze a jelen Részvételi szabályzatban foglalt feltételek teljesülését, a Partner által megadott adatok helyességét érvényességét, valódiságát. Amennyiben bármely szabálytalanságot (pl. összeférhetetlenséget) vagy sértő magatartást tapasztal vagy ennek megalapozott gyanúja felmerül, úgy a Partnert azonnali hatállyal kizárja a Promócióból.

9.5. Ha a Partner adatfeltöltés vagy Regisztráció közben bezárja a böngészőablakot vagy, ha a kapcsolat (bármely okból) megszakad a kiszolgáló webhelyével, abban az esetben az adatok elvesztéséért a Szervező semmilyen felelősséget nem vállal.

9.6. Szervező kizárja a felelősségét a honlap rajta kívülálló okokból történő meghibásodásáért, amelynek időtartama alatt a honlap nem vagy korlátozottan használható, ugyanakkor haladéktalanul megtesz minden szükséges intézkedést annak érdekében, hogy a hiba okát mielőbb feltárja, illetve a hibát megszüntesse.

9.7. Szervező fenntartja a jogot, hogy a jelen Részvételi szabályzatot indokolt esetben bármikor megváltoztathassa. Az erre vonatkozó tájékoztatást Szervező a Promóció egyéb közleményeivel azonos nyilvánosságot biztosítva közzéteszi.

9.8. A jelen Promócióra és Részvételi szabályzatra irányadó jog a magyar jog. Az adatkezelési alapelvek összhangban vannak az adatvédelmi követelményeket érintő hatályos jogszabályokkal.

Budapest, 2018. november 5.

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

a Erzsébet-utalvány „Rendeljen és nyerjen!” elnevezésű promóció
lebonyolítása során kezelt személyes adatokról

1. Az Erzsébet Utalványforgalmazó és Gazdasági Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1146 Budapest, Hermina út 63. I. em. 1.; cégjegyzékszám: 01-10-047823) − mint Adatkezelő −, ezúton tájékoztatja a Promócióban résztvevő Partnereket az általa kezelt személyes adatokról, a személyes adatok kezelése körében követett gyakorlatáról, valamint az érintett Partnerek jogai gyakorlásának módjáról és lehetőségeiről.

Az Adatkezelő figyelmet fordít arra, hogy adatkezelése során a hatályos adatvédelmi jogszabályoknak megfelelően járjon el. Adatkezelési alapelvei összhangban vannak a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló Európai Parlament és a Tanács 2016/679 rendeletével („GDPR”), a személyes adatokat a Rendeletnek megfelelően kezeli.

Az Adatkezelő az alábbiakban ismerteti adatkezelési elveit, bemutatja azokat az elvárásokat, melyeket saját magával, mint adatkezelővel szemben megfogalmazott és betart.

2. Definíciók

 • Érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy; ideértve a Partnerek kapcsolattartóit is.
 • Partner: az Erzsébet-utalvány „Rendeljen és nyerjen!” elnevezésű Promócióban résztvevő érintett;
 • Személyes adat: az érintettre (azonosított vagy azonosítható természetes személy) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;
 • Hozzájárulás: az az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez;
 • Tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri;
 • Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza;
 • Adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így például gyűjtése, rögzítése, rendszerezése, tagolása, tárolása, átalakítása vagy megváltoztatása, lekérdezése, betekintés, felhasználása, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolása vagy összekapcsolása, korlátozása, törlése és megsemmisítése;
 • Adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve, hogy a technikai feladatot az adatokon végzik;
 • Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;
 • Adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele;
 • Nyilvánosságra hozatal: az adatot bárki számára történő hozzáférhetővé tétele;
 • Adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges;
 • Adatkezelés korlátozása: a tárolt személyes adatok megjelölése jövőbeli kezelésük korlátozása céljából.

A személyes adatok köre, az adatkezelés célja, jogalapja időtartama

3. Azáltal, hogy a Partner részt vesz a promócióban hozzájárulását adja ahhoz, hogy az Adatkezelő az alábbi adatait, az alábbi célra és jogalapon kezelje:

Kezelt adat típusa

Adatkezelés célja

Adatkezelés jogalapja

Adatkezelés időtartama

Partner Neve

Partner azonosítása, nyilvánosságra hozatala

Promócióban való részvétel, sorsolás lebonyolítása

Értesítés a nyereményről, kapcsolattartás a Promócióval és a nyereménnyel kapcsolatban

Jog- és igényérvényesítés

GDPR 6. cikk (1) bek. a) pontja szerinti hozzájárulás és f) pontja szerint a Szervező jogos érdeke

Promóció időtartama alatt vagy nyertes Partner esetén a Promóció lezárulásától számított 5 év

Ügyfélkód

Partner azonosítása, nyilvánosságra hozatala

Promócióban való részvétel, sorsolás lebonyolítása

Értesítés a nyereményről, kapcsolattartás a Promócióval és a nyereménnyel kapcsolatban

Jog- és igényérvényesítés

GDPR 6. cikk (1) bek. a) pontja szerinti hozzájárulás és f) pontja szerint a Szervező jogos érdeke

Promóció időtartama alatt vagy nyertes Partner esetén a Promóció lezárulásától számított 5 év

E-mail cím

Partner azonosítása

Értesítés a nyereményről,

Kapcsolattartás, adategyeztetés a nyeremény átadásával/kézbesítésével kapcsolatban

Jog- és igényérvényesítés

GDPR 6. cikk (1) bek. c) pontja szerinti jogi kötelezettség teljesítése

a nyertes Partner esetén a Promóció lezárulásától számított 5 év

Nyertes Partner esetén postázási cím

Nyeremény kézbesítése

Jog- és igényérvényesítés

GDPR 6. cikk (1) bek. f) pontja szerinti jogi kötelezettség teljesítése (Art., Szja tv.)

a nyertes Partner esetén a Promóció lezárulásától számított 5 év

Esetleges
(a nyeremény átvételére vonatkozó) meghatalmazáson szerepelő személyes adatok

A nyeremény átvételének lehetővé tétele

GDPR 6. cikk (1) bek. c) pontja szerinti jogi kötelezettség teljesítése

Promóció lezárulásától számított 5 év

Adóazonosító jel, TAJ szám, születési hely és idő, anyja neve

Jog- és igényérvényesítés

GDPR 6. cikk (1) bek. c) pontja szerinti jogi kötelezettség teljesítése (Art., Szja tv.)

Promóció lezárulásától számított 8 év

4. A Részvételi szabályzatban írt adatszolgáltatás önkéntes hozzájáruláson alapul. Az adatszolgáltatás elmaradása esetén az érintett számára nem biztosítható a Promócióban való részvétel, illetőleg részére a nyeremény nem adható át. A Partner jelentkezésével tudomásul veszi és elfogadja a Részvételi szabályzatban és jelen Adatkezelési tájékoztatóban foglalt valamennyi feltételt, valamint a jelentkezéssel egyidejűleg kifejezetten hozzájárulását adja ahhoz, hogy:

 • a Szervező, mint adatkezelő, a rendelkezésre bocsátott személyes adatait kizárólag a Promócióval összefüggésben, kapcsolattartás, adminisztráció, a Nyeremény átadása, illetve az adókötelezettség teljesítése céljából a Promóció időtartama alatt, a Nyeremény átadásáig, illetve az adókötelezettség teljesítéséig a jelen pontban írtak szerint kezelje;
 • nyertesség esetén a Partner nevét a Szervező minden további feltétel és ellenérték nélkül, kizárólag a Promócióval kapcsolatosan nyilvánosságra hozza (így különösen a Szervező weboldalán); és
 • részvételével minden tekintetben, kifejezetten elfogadja a Részvételi szabályzat és jelen Tájékoztató minden rendelkezését.

5. A Szervező tájékoztatja a Partnereket, hogy a Promócióval kapcsolatban a Szervező a Partnerek személyes adatait (név, e-mail cím, postázási cím és ügyfélkód, a továbbiakban: Személyes Adatok) a Promócióban való részvétel céljából az ahhoz szükséges ideig kezeli. A Személyes Adatokat a fenti adatkezelési céllal kapcsolatos esetleges követeléseknek a vonatkozó jogszabályokban meghatározott elévülési idejéig tárolják. A Személyes Adatok kezelésére kizárólag Magyarország területén kerülhet sor.

A Partner a Promócióban való részvétellel automatikusan és egyidejűleg önkéntesen, félreérthetetlenül és határozottan, az adatkezelésről való megfelelő tájékoztatás birtokában egyértelműen és kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy a Promóció keretében esetlegesen megadott Személyes Adatait a Szervező mint adatkezelő a Promóció lebonyolításával összefüggő célból kezelje, illetve a Promóció lebonyolításában részt vevő személyek részére továbbítsa a mindenkor hatályos jogszabályok rendelkezései szerint.

A Partnerek adatvédelmi jogairól való tájékoztatás

6. Az a Partner, aki nem kívánja, hogy Személyes Adatait a fenti célra felhasználják, kezeljék, illetve továbbítsák, az adatbázisból való törlését a Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. e-mail címre küldött levélben, az Erzsébet-utalvány „Rendeljen és nyerjen!” Promóció címszó feltüntetésével, kérheti. Amennyiben a Partner Személyes Adatainak törlését kéri, illetve hozzájárulását az adatok kezeléséhez visszavonja, azzal a Partnernek a Promócióban való részvételi joga megszűnik. A Szervező bármikor lehetőséget biztosít a Partnernek arra, hogy tájékoztatást kérjen személyes adatai kezeléséről, kérje azok törlését, korlátozását vagy helyesbítését az alábbi címen: Erzsébet Utalványforgalmazó Zrt. 1146 Budapest, Hermina út 63. 1. em. 1. vagy a Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. e-mail címen.

Ezen kívül a Partnert megilleti a Személyes Adatainak kezelése elleni tiltakozás joga, az adathordozhatósághoz és az elfeledtetéshez való jog is.

Amennyiben a Partner a GDPR szerint kéri Személyes Adatainak törlését, a Szervező számára a Személyes Adatok a továbbiakban nem állnak rendelkezésre, így nem lesz módja a továbbiakban bizonyítani az adatkezelés jogszerűségét. Erre tekintettel a Személyes Adatok törlésére vonatkozó kéréssel a Partner visszavonhatatlanul és feltétel nélkül azt is kijelenti, hogy a Személyes Adataival összefüggő adatkezeléssel és adatfeldolgozással kapcsolatosan nincsenek követelései.

7. A Személyes Adatok kezelésével kapcsolatban felvilágosítást a fenti elérhetőségen kaphat a Partner.

Abban a nem várt esetben, ha a Személyes Adatokkal kapcsolatos jogokat megsértik, a Partner a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.; telefon: +36 1 391 1400; telefax: +36 1 391 1410; e-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.) vagy bírósághoz fordulhat. Az adatkezeléssel kapcsolatos részletes jogokat és jogorvoslati lehetőségeket a GDPR III. fejezet 16-20. cikkei tartalmazzák.

Egyéb

8. A Partnerek a Promócióban való részvétellel elfogadják és kijelentik, hogy adataiknak a fenti célból és módon történő nyilvántartásához és felhasználásához való hozzájárulásuk önkéntes és megfelelő előzetes tájékoztatáson alapult. Az Adatkezelő az adatokat harmadik személyek részére nem továbbítja.

9. Az adatkezelési alapelvek összhangban vannak az adatvédelmi követelményeket érintő hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:

 • GDPR;
 • A 2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról és annak jogharmonizációs célú módosítása (Infotv.);
 • 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.);
 • 2001. évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (Elker. tv.);

Jelen Adatkezelési tájékoztató 2018. november 5. napjától hatályos.

DÍJAINK

Business Superbrands X4
Superbrandsx2
MB Tobbszoros Logo 3x 14 15 17 01

Facebook
Instagram
Linkedin
Youtube