ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ A

www.erzsebetutalvany.hu HONLAP HASZNÁLATÁVAL KAPCSOLATBAN 

ÉS AZ ERZSÉBET-UTALVÁNY PLUSZ KÁRTYA SZOLGÁLTATÁS NYÚJTÁSHOZ

2018. AUGUSZTUS 01.

Bevezetés

 A Erzsébet Utalványforgalmazó és Gazdasági Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság mint adatkezelő (a továbbiakban: „Adatkezelő”; EUF Zrt.) AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 számú (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló rendelete (a továbbiakban: általános adatvédelmi rendelet, GDPR) alapján jelen adatkezelési tájékoztatóban (a továbbiakban: „Tájékoztató”) foglaltak szerint tájékoztatja a Kártyabirtokosokat az Erzsébet-utalvány Plusz szolgáltatás nyújtására vonatkozó adatkezelési elvekről, valamint a Kártyabirtokosnak, mint érintetteknek az adatkezeléssel kapcsolatos jogairól és jogorvoslati lehetőségekről:

I. A Tájékoztatóban használt fogalmak

 Kifejezett eltérő rendelkezés hiányában a jelen Tájékoztatóban nagy kezdőbetűvel írt kifejezések az ÁSZF-ben foglalt jelentéssel bírnak. A Tájékoztatóban használt és az ÁSZF-ben nem szereplő kifejezések a következők szerint értendők:

Munkáltató/Megrendelő:

az a munkáltató, aki munkavállalója (a Kártyabirtokos) részére juttatást folyósít az Erzsébet-utalvány Plusz kártya (a továbbiakban Kártya) útján (a továbbiakban úgy is mint Megrendelő);

Érintett:

bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy;

Kártya:

az Erzsébet-utalvány Plusz kártya, a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (a továbbiakban Szja. törvény) szerint kibocsátott, Erzsébet-utalvány-ban nyújtott támogatás felhasználására szolgáló, műanyag azonosítóként, egyedileg megszemélyesítve, PIN- kóddal ellátva kibocsátott, elektronikus utalványt tartalmazó kártya;

Kártyabirtokos:

az a természetes személy, aki részére munkáltatója Kártyát rendel, vagy Kártyával rendelkezik (a továbbiakban úgy is mint érintett);

Felhasználó:

a Honlap látogatója; illetve az az érintett Kártyabirtokos személy, aki a Honlapon elérhető online szolgáltatást vesz igénybe;

Személyes adat:

azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;

Hozzájárulás

az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez;

Adatkezelés:

a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáfér­hetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;

Adatkezelő:

az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja;

Adatfeldolgozó:

az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;

Adattovábbítás:

az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele;

Címzett:

az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e;

Harmadik személy/fél:

az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó́ közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak;

Nyilvánosságra hozatal:

 

az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele;

Adattörlés:

az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges;

Adatvédelmi incidens:

a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi;

Honlap: 

https://www.erzsebetutalvany.hu

II. A Tájékoztató hatálya

Jelen Tájékoztató hatálya a Kártyabirtokosokra, mint érintettekre, az Erzsébet-utalvány Plusz kártya szolgáltatás nyújtásával kapcsolatos személyes adatkezelésekre terjed ki.

Jelen Tájékoztatót az Adatkezelő a www.erzsebetutalvany.hu honlapon, a Munkáltató, illetve a Kártyabirtokos menüpontok alatt tette közzé. A Tájékoztató visszavonásáig hatályos.

Adatkezelő jogosult a Tájékoztatót egyoldalúan módosítani az érintettek egyidejű tájékoztatásával. A tájékoztatás  a www.erzsebetutalvany.hu honlapon való közzététellel valósul meg.

III. Tájékoztatás az adatkezelésről

III. 1. Az adatkezelő adatai, elérhetősége

Az adatkezelő az Erzsébet Utalványforgalmazó és Gazdasági Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Székhely: 1146 Budapest, Hermina út 63. 1. em. 1.

Postacím: 1146 Budapest, Hermina út 63. 1. em. 1.

Cégjegyzékszám 01-10-047823

e-mail cím: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

telefonszám: 06 1 224 1616

Az Adatkezelő a Megrendelőkkel kötött Szerződés alapján biztosítja a Kártya szolgáltatáshoz kapcsolódó valamennyi művelet elvégzését, és közvetlenül felel a szolgáltatás nyújtásáért. A Megrendelő az Adatkezelő tulajdonában levő Online Megrendelői Felületen (OMF) tölti fel a szolgáltatás nyújtásához szükséges adatokat, és megrendeli a Kártyákat, illetve azok elektronikus utalvánnyal történő feltöltését a munkavállalók részére. Személyes adatok kezelésére továbbá az ügyfélszolgálati tevékenység-, a Kártya szolgáltatáshoz szükséges, illetve ahhoz kapcsolódó informatikai tevékenység támogatásával összefüggő feladatok ellátása, valamint az elektronikus utalványok feltöltésével, illetve az azzal szorosan összefüggő szolgáltatások nyújtásával kapcsolatos rendszerek és folyamatok működésének felügyelete és koordinálása során kerül sor.

III. 2. Alapelvek az EUF Zrt. adatkezelése során; az adatszolgáltatás önkéntes jellege

Az Adatkezelő a személyes adatok felvételét, kezelését jogszerűen és tisztességesen, valamint a Kártyabirokos számára átlátható módon végzi. Személyes adatot csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból gyűjt és kezel.

Az Adatkezelő által kezelt személyes adatok az adatkezelés céljai szempontjából megfelelőek és relevánsak és mértékét és időtartamát tekintve is a szükségesre korlátozódnak. A személyes adatokat bizalmasan és biztonságosan kezeli és a jogi és technikai lehetőségek változásával elvégzi a szükséges fejlesztéseket, módosításokat.

Az adatszolgáltatás önkéntes, a Kártyabirtokos nem köteles hozzájárulását adni az adatkezeléshez, azonban tudomásul veszi, hogy meghatározott, alább Feltétlenül szükségesként jelölt adatok megadásának hiányában az Erzsébet-utalvány Plusz kártya szolgáltatás a részére nem nyújtható.

Az adatszolgáltatáshoz való hozzájárulás kizárólag abban az esetben szükséges, amennyiben az Erzsébet–utalvány Plusz kártya szolgáltatást a Munkavállaló (Kártyabirtokos) saját döntése alapján igénybe kívánja venni. Ellenkező esetben a Munkavállaló (Kártyabirtokos) a Munkáltató által biztosított egyéb lehetőségek közül választhatja ki a számára megfelelő egyéb juttatást.

A Kártyabirtokos jogosult arra, hogy az adatkezelésekhez adott hozzájárulását bármikor visszavonja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét. A Kártyabirtokos a visszavonást írásban (e-mailben vagy postai úton) kezdeményezheti az Adatkezelőnél a III.1. pontban meghatározott elérhetőségek igénybevételével vagy a Munkáltatónál.

IV. Az Erzsébet-utalvány Plusz kártya szolgáltatás nyújtásához szükséges személyes adatok kezelése

IV.1.  Az adatkezelés jogalapja

Az Erzsébet-utalvány Plusz kártya szolgáltatás nyújtásához szükséges személyes adatok kezelése a Kártyabirtokos önkéntes hozzájárulásán alapul a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján, amely nyilatkozatot a Kártyabirtokos a jelen Tájékoztató előzetes áttanulmányozását követően ad meg. A szolgáltatás igénybevétele érdekében a Munkáltató a Munkavállaló (Kártyabirtokos) előzetes, kifejezett hozzájárulása alapján továbbítja az adatokat az Adatkezelő részére.   

A Kártya szolgáltatás nyújtása az Erzsébet-utalvány kibocsátásáról szóló 39/2011 (XII.29.) KIM rendeletben (a továbbiakban: KIM rendelet) szabályozott előírások teljesítésén alapul.

Az Adatkezelő kizárólag olyan személyes adatokat kezel, melyek a Kártyabirtokos részére a Kártya szolgáltatás nyújthatásához elengedhetetlenek és a szolgáltatási cél elérésére alkalmasak.

Adatkezelő a megadott személyes adatokat, illetve a Kártyához kapcsolódó egyéb technikai jellegű adatokat további külön hozzájárulás nélkül, valamint a hozzájárulás visszavonását követően is kezelheti az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából; vagy az Adatkezelő vagy harmadik személyek jogos érdekeinek érvényesítése céljából, ha ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll.

IV. 2. A kezelt adatok köre és az adatkezelés célja

Az adatkezelés célja a Kártya kibocsátása és az ahhoz kapcsolódó elektronikus utalvány nyilvántartási rendszer működtetése, az elektronikus utalványok felhasználásának biztosítása, valamint a Kártya használatához kapcsolódó kiegészítő szolgáltatások működtetése.

Az Adatkezelő által kezelt adatok köre

Személyes adat

Szolgáltatás nyújtásához való viszonya

Adatkezelés célja

Név

Feltétlenül szükséges

Az elektronikus utalvány felhasználhatóságát biztosító Kártya előállításához, megszemélyesítéséhez, valamint a Kártyabirtokossal való kapcsolatfelvételhez, és a kártyafunkciók (különösen a Kártya letiltás, telekód csere, PIN kód módosítás), valamint a Kártyabirtokos ügyviteli azonosításához szükséges adat.

Adóazonosító jel

 

Feltétlenül szükséges

A Kártya előállításához, az elektronikus utalvány feltöltés végrehajthatóságához és a Kártyabirtokos elektronikus utalvány-nyilvántartásban történő azonosíthatóságához, továbbá a Kártya aktiválásának biztosításához használt adat.

Anyja leánykori neve

Feltétlenül szükséges

Azonos nevű kártyabirtokosok megkülönböztetésére szolgáló adat.

Születési hely és idő

Feltétlenül szükséges

A Kártyához kapcsolódó funkciók használatához és az egyes szolgáltatások (Kártya letiltása, PIN kód módosítás) nyújtása során használandó adat, amely révén azonosítható a Kártyabirtokos.

Állandó lakcím

Feltétlenül szükséges

A Kártyabirtokossal való ügyfél-kommunikáció alapadata. A KIM rendelet 13. § (2) bekezdésében foglalt tájékoztatási kötelezettség teljesítéséhez szükséges adat, továbbá kártya csere esetén a Kártya kiküldéséhez, illetve PIN kód módosítás esetén az új kód kiküldéséhez szükséges adat.

Levelezési cím (amennyiben eltér az állandó lakcímtől)

Feltétlenül szükséges

A Kártyabirtokossal való ügyfél-kommunikáció alapadata. A KIM rendelet 13. § (2) bekezdésében foglalt tájékoztatási kötelezettség teljesítéséhez szükséges adat, továbbá kártya csere esetén a Kártya kiküldéséhez, illetve PIN kód módosítás esetén az új kód kiküldéséhez szükséges adat.

E-mail cím:

Opcionális

A Honlapon elérhető, a Kártyabirtokos regisztrált felhasználói fiókjának elérését szolgálja, amely révén egyenlegértesítést, valamint a KIM rendelet 13. § (1) a) pontjában meghatározott, elektronikus utalvány-nyilvántartás forgalmának és egyenlegének egyedi tranzakció és forgalmi időszaki bontásban lekérdezését hajthatja végre, valamit további szolgáltatásokat vehet igénybe a Kártyabirtokos.

Jelszó

Opcionális

A Honlapon elérhető, a Kártyabirtokos regisztrált felhasználói fiókjának elérését szolgálja, amely révén egyenlegértesítést, valamint a KIM rendelet 13. § (1) a) pontjában meghatározott, elektronikus utalvány-nyilvántartás forgalmának és egyenlegének egyedi tranzakció és forgalmi időszaki bontásban lekérdezését hajthatja végre, valamit további szolgáltatásokat vehet igénybe a Kártyabirtokos.

Mobiltelefonszám

Opcionális

A KIM rendelet 13. § (1) b) pontjában meghatározott kötelezettség teljesítéséhez szükséges adat, az sms-ben történő egyenlegértesítés alapadata.

Munkáltató neve

Feltétlenül szükséges

Az egy Munkáltatóhoz tartozó Kártyabirtokosok nyilvántartása Kártya rendelések, az elektronikus utalvány feltöltések és a kiszállítások kezelése, a megrendelések teljesíthetősége érdekében. Az elektronikus utalvány-nyilvántartás vezetéséhez szükséges adat.

Kártyaszám

Feltétlenül szükséges

A Kártya megszemélyesítése, azonosíthatósága érdekében használt adat.

CVV kód, Pin kód, Telekód

Feltétlenül szükséges

A Kártya megszemélyesítése, azonosíthatósága érdekében használt adat.

Tranzakciós és egyenleg adatok

Feltétlenül szükséges

A szolgáltatás teljesítéséhez, az utalványok felhasználásának biztosításához szükséges adat.

A Kártyabirtokos e-mail címe vagy mobiltelefonszáma önkéntes megadása esetén hozzájárul ahhoz, hogy az Adatkezelő elektronikus úton értesítse minden alkalommal, amikor a Munkáltatótól az elektronikus utalvány-nyilvántartásba juttatás érkezik.

IV. 3. Az adatkezelés időtartama

Az Adatkezelő a személyes adatokat az Erzsébet-utalvány Plusz kártya szolgáltatás igénybevételének megszűnésétől (a Kártya lejárati ideje) számított 5 évig kezeli. 

IV. 4. Címzettek – az adatfeldolgozók köre és adatfeldolgozási feladataik

Az Adatkezelő tájékoztatja az érintetteket, hogy a szolgáltatás teljesítése érdekében az adatokat az alábbi címzettek, mint adatfeldolgozók részére továbbítja:

A fentiek értelmében adatfeldolgozásra jogosult:

Az Adatkezelő által bevont adatfeldolgozók köre

Adatfeldolgozó neve, székhelye

Adatkezeléssel összefüggő tevékenysége

Adatfeldolgozás helye

(webhely vagy cím)

Adatfeldolgozás technológiája

Feldolgozásra átadott adatok megnevezése

Euronet Banktechnikai Kft.

(székhely: 1123 Budapest, Alkotás utca 50.)

kártyamenedzsment és technikai ügyfélszolgálat

1123 Budapest, Alkotás utca 50.

automatikus informatikai rendszerrel

név, születési dátum, születési hely, anyja neve, adóazonosító jel, Kártyaszám, e-mail cím (amennyiben azt a Kártyabirtokos megadta), állandó lakcím, telefonszám (amennyiben azt a Kártyabirtokos megadta), Kártyaszám, CVV kód, pin kód

Pénzjegynyomda Zrt. (székhely: 1055 Budapest, Markó u. 13-17.)

nyers kártyák gyártása, és kapcsolódó szolgáltatások ellátása

1055 Budapest, Markó utca 13-17.

automatikus informatikai rendszerrel

név, állandó lakcím, kártyaszám, CVV kód, pin kód

Az Euronet Banktechnikai Kft. által igénybe vett aladatfeldolgozók

Aladatfeldolgozók neve, székhelye

Adatkezeléssel összefüggő tevékenysége

Aladatfeldolgozás helye

(webhely vagy cím)

Aladatfeldolgozás technológiája

Feldolgozásra átadott adatok megnevezése

Photel Zrt.

(székhely: 7100 Szekszárd, Alkotmány utca 17.)

telefonos ügyfélszolgálat

1094 Budapest, Berzenczey utca 9.

Kézi feldolgozással és automatikus informatikai rendszerrel

név, születési dátum, születési hely, anyja neve, adóazonosító jel, Kártyaszám, e-mail cím (amennyiben azt a Kártyabirtokos megadta), állandó lakcím, telefonszám (amennyiben azt a Kártyabirtokos megadta).

A Kártyabirtokos tudomásul veszi, hogy az adatfeldolgozók és az aladatfeldolgozók személye az adatkezelés időtartama alatt változhat. Az adatfeldolgozók és az aladatfeldolgozók mindenkor hatályos listáját az Adatkezelő által a www.erzsebetutalvany.hu honlapon közzétett Adatkezelési Tájékoztató tartalmazza. A mindenkor hatályos Adatkezelési Tájékoztató az alábbi linken érhető el: https://www.erzsebetutalvany.hu/adatvedelmi-tajekoztato

V. A Honlap látogatóinak adatai

A kezelt személyes adatok köre: azonosítószám, a látogatás dátuma, időpontja, a felhasználó számítógépének látogatáskori IP címe, a felhasználó szolgáltatójának neve.

Az adatkezelés célja: statisztikai célok, a honlap látogatottságának információs elemzése, a honlap látogatása során a szolgáltatások működésének ellenőrzése, a visszaélések megakadályozása.

Az adatkezelés jogalapja: az Adatkezelőnek jogos érdeke fűződik a felhasználók azonosításához és a visszaélések megakadályozásához; GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont, Elker. tv. 13/A. § (3) bekezdés.

A felhasználók köre: a Honlapra látogatók.

Az adatkezelés időtartama: a honlap megtekintésétől számított egy hónap.

VI. Hírlevélre történő feliratkozás

Az Adatkezelő lehetőséget biztosít hírlevélre történő feliratkozásra a Honlapon. A Felhasználó ezáltal előzetesen és kifejezetten - jelen Tájékoztató rendelkezéseit szem előtt tartva - hozzájárulhat ahhoz, hogy az Adatkezelő ajánlataival kapcsolatban, promócióival, egyéb küldeményeivel (hírlevél) a megadott elérhetőségein megkeresse, az Adatkezelő a személyes adatait kezelje. Az Adatkezelő nem küld kéretlen reklámüzeneteket.

Hírlevél esetében az Adatkezelő, mindaddig kezeli a Felhasználó hírlevél feliratkozása során megadott adatait, ameddig a Felhasználó a hírlevélről le nem iratkozik a hírlevél üzenet alján található „Leiratkozás” gombra kattintva vagy nem kéri – korlátozás és indokolási kötelezettség nélkül - a levételét a hírlevélre feliratkozók listájából e-mailben vagy postai úton. Leiratkozás esetén az Adatkezelő további hírleveleivel, ajánlataival nem keresi meg a Felhasználót. A Felhasználó bármikor ingyenesen leiratkozhat a hírlevélről és hozzájárulását visszavonhatja.

A kezelt személyes adatok köre: név, e-mail cím, a feliratkozás időpontja, a feliratkozáskori IP cím.

Az adatkezelés célja: gazdasági reklámot is tartalmazó e-mail hírlevelek küldése, tájékoztatás az Erzsébet-utalványokkal kapcsolatos aktuális információkról, akciókról, direktmarketing tartalmú megkeresések, személyre szóló ajánlatok készítése, kapcsolattartás.

Az adatkezelés jogalapja: a Felhasználó önkéntes hozzájárulása a GDPR. 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján, illetve az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. §-a, valamint a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 6. § (5) bekezdése.

Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: a hozzájáruló nyilatkozat visszavonásáig, azaz a leiratkozásig tart az adatkezelés. A leiratkozásról, illetve a hírlevél címlistából való törlésről elektronikus úton tájékoztatja a Felhasználót. 

Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye, a személyes adatok címzettjei: a személyes adatokat az adatkezelő marketing munkatársai kezelhetik.

A Felhasználó bármikor, ingyenesen leiratkozhat a hírlevélről.

A Felhasználó az Adatkezelő jelen tájékoztatóban megjelölt elérhetőségein vonhatja vissza az adatkezeléshez való hozzájárulását, kérheti személyes adatai törlését, módosítását.

Az adatszolgáltatás elmaradása esetén az érintett nem kap hírlevelet.

VII. Az kártyacsere határidejének ellenőrzésével és az e-mail emlékeztető szolgáltatás igénybevételével kapcsolatos adatkezelés

Az érvényességi idő megadásakor az e-mailes emlékeztető igénybevétele hiányában a rendszer a megadott adatokat nem tárolja, azt a felhasználó személyéhez nem köti.

Az e-mail emlékeztető szolgáltatás igénybevételéhez a kártyabirtokosnak meg kell adnia e-mail címét.

A kezelt személyes adatok köre: a kártyabirtokos e-mail címe, Erzsébet-utalvány plusz kártyájának lejárati ideje, kézbesítési cím módosításának határideje, a felhasználó számítógépének operációs rendszerével és böngészőjével kapcsolatos adatok, a felhasználó számítógépének IP címe, az e-mail emlékezető megküldéséhez való hozzájárulás.

Az adatkezelés célja: a szolgáltatást igénybe vevő kártyabirtokos részére emlékeztető e-mail küldése kézbesítési címe változásának bejelentési határidejéről.

Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása (GDPR. 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján.

Az adatkezelés időtartama: A megadott e-mail cím az emlékeztető e-mail megküldést követő 72 órán belül törlésre kerül. Ezen felül az érintett az adatkezelő jelen tájékoztatóban megjelölt elérhetőségein vonhatja vissza az adatkezeléshez való hozzájárulását, kérheti személyes adatai törlését.

Az adatszolgáltatás elmaradása esetén a kártyabirtokos nem tudja igénybe venni az e-mail emlékeztető szolgáltatást.

VIII. Hangfelvétel rögzítése során kezelt személyes adatok

Az erre rendszeresített telefonvonalon a Kártyabirtokosok ügyfélbejelentéseket tehetnek. A telefonhívás rögzítésének tényéről és okáról automata tájékoztatja a hívó felet a hívás fogadását követően.  Amennyiben az érintett nem kíván hozzájárulni a hangrögzítéshez, úgy az ügyfélbejelentésre csak írásban vagy személyesen, az ügyfélszolgálaton kerülhet sor. Az Adatkezelő által kezdeményezett telefonhívások csak a hívott fél tájékoztatását követő kifejezett hozzájárulása esetén rögzíthetők.

A kezelt személyes adatok köre: hívószám, a hívott szám, a hívás dátuma, időpontja, a telefonbeszélgetés hangfelvétele, valamint a beszélgetés során megadott egyéb személyes adatok.

Az adatkezelés célja: az érintettek és az adatkezelő jogainak érvényesítése, az esetleges jogviták eldöntését szolgáló bizonyíték biztosítása, az utólagos bizonyíthatóság és a követelés esetleges behajthatatlanságát alátámasztó bizonyíték szolgáltatása, valamint a megállapodások utólagos bizonyítása, minőségbiztosítás, jogszabályi kötelezettség teljesítése.

Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása.

Az adatkezelés időtartama: a hangfelvételek 45 napig kerülnek megőrzésre.

IX. Ügyféllevelezés

Amennyiben szolgáltatásaink igénybevétele során kérdése merül fel, a jelen Tájékoztatóban megadott, illetve a honlapon elhelyezett elérhetőségeken, az „Üzenet küldése” c. űrlap, igénybevételével kapcsolatba léphet az Adatkezelővel.

Az Adatkezelő minden, hozzá beérkezett üzenetet a küldő teljes nevével, e-mail címével, a dátum, időpont adatokkal és más, az üzenetben megadott egyéb személyes adatokkal együtt az adatközléstől számított legfeljebb 2 év elteltével töröl.

X. Technikai adatok, cookie-k kezelése

A Felhasználó bejelentkező számítógépének azon adatai, melyek a szolgáltatás igénybe vétele során generálódnak és melyeket az Adatkezelő (ebben az esetben a továbbiakban: Üzemeltető) rendszere a technikai folyamatok automatikus eredményeként rögzít, különösen a látogatás dátuma és időpontja, a Felhasználó számítógépének IP címe, böngészőjének típusa.

Az automatikusan rögzítésre kerülő adatokat a rendszer a Felhasználó külön nyilatkozata vagy cselekménye nélkül a belépéskor, illetve kilépéskor automatikusan naplózza. Ezen adatok egyéb személyes felhasználói adatokkal - törvény által kötelezővé tett esetek kivételével - össze nem kapcsolhatók. Az adatokhoz kizárólag az Üzemeltető fér hozzá.

 
Az Üzemeltető, illetve a megjelölt külső szolgáltatók a testre szabott kiszolgálás érdekében a Felhasználó számítógépén egy-egy karaktersorozatot tartalmazó kis fájlt, ún. sütit (cookie) helyeznek el és olvasnak vissza. Ha a böngésző visszaküld egy korábban elmentett sütit, a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a Felhasználó aktuális látogatásai során elmentett adatait a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében. Az Üzemeltető a következő cookie-t használja:

 1. 1. Az egyik típusú cookie-k az Üzemeltetőtől független harmadik fél, a Google Analytics szolgáltatása által alkalmazott sütik, amelyek statisztikai célból olyan információkat gyűjtenek, mint például, hogy melyik oldalt nézte meg a látogató; a felhasználó a honlap mely részére kattintott; hány oldalt keresett fel; milyen hosszú volt az egyes munkamenetek megtekintési ideje; melyek voltak az esetleges hibaüzenetek stb. A Google Analytics célja, hogy az adatokból olyan statisztikai kimutatás készüljön, amely lehetővé teszi a honlap és az azon található funkciók fejlesztését, ezáltal a felhasználók számára biztosított élmények javítását, továbbá a zavartalan és megfelelő színvonalú szolgáltatások nyújtását. A Google Analytics által az Üzemeltető rendelkezésére bocsátott adatok kizárólag anonimizált módon, statisztikai kimutatások formájában kerülnek átadásra, így azokból sem közvetve, sem közvetlenül az egyes személyek nem azonosíthatóak. A Google Analytics által végzett adatkezelésért az Üzemeltető felelősséget nem vállal.

A Google Analytics sütikkel kapcsolatos további információkat az alábbi linken talál:  https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage

A Google Analytics sütik használatának elfogadása, engedélyezése nem kötelező. Ön vissza tudja utasítani azok használatát. Minden modern böngésző engedélyezi a sütik beállításának a változtatását. A legtöbb böngésző ugyan alapértelmezettként automatikusan elfogadja a sütiket, de ezek általában megváltoztathatóak annak érdekében, hogy megakadályozható legyen az automatikus elfogadás, és minden alkalommal felajánlja a választás lehetőségét. Felhívjuk figyelmét, hogy a sütik alkalmazásának megakadályozása vagy törlése következtében előfordulhat, hogy felhasználók nem lesznek képesek www.erzsebetutalvany.hu honlap funkcióinak teljes körű használatára, valamint hogy a honlap a tervezettől eltérően fog működni böngészőjében.

A legnépszerűbb böngészők süti-beállításairól az alábbi linkeken tájékozódhat:

 1. 2. A másik típusú cookie-kat a Google Analytics szolgáltatása által alkalmazott sütikről való tájékoztatás céljából az Üzemeltető használja. Ezek a sütik lehetővé teszik, hogy a felhasználónak ne kelljen a honlapon minden alkalommal elfogadnia a sütik használatát, azáltal, hogy megjegyzik az IP-címet és a tájékoztatás megtörténtének tényét. Ezen két adat kivételével ezek a típusú sütik semmilyen más adatot nem gyűjtenek, így azokból sem közvetve, sem közvetlenül az egyes személyek nem azonosíthatóak.

A legtöbb böngésző menüsorában található „Segítség”, vagy „Beállítások” funkció tájékoztatást nyújt arra vonatkozóan, hogy az Felhasználó saját böngészőjében

 • hogyan tudja letiltani a cookie-kat,
 • hogyan fogadhat el új cookie-kat,
 • hogyan adhat utasítást böngészőjének arra, hogy új cookie-t állítson be, vagy
 • hogyan kapcsoljon ki egyéb cookie-kat.

Amennyiben az Felhasználó nem szeretné, hogy a külső szolgáltatók a fenti adatokat az ismertetett módon és céllal mérjék, telepítse böngészőjébe az ezt blokkoló kiegészítőt.

XI. Az érintettek jogai és érvényesítésük

Hozzáférési jog

Az érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől tájékoztatást kérjen arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, folyamatban lévő adatkezelés esetén a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon:

 1. a) az adatkezelés céljai;
 2. b) az érintett személyes adatok kategóriái;
 3. c) azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket;
 4. d) a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai;
 5. e) az érintett azon joga, hogy kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen;
 6. f) a valamely felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga;
 7. g) ha az adatokat nem az érintettől gyűjtötték, a forrásukra vonatkozó minden elérhető információ;

Az érintett az adatkezelés tárgyát képező személyes adatokról ingyenesen másolatot kérhet.  másolatát az érintett rendelkezésére bocsátja. Az érintett által kért további másolatokért az Adatkezelő az adminisztratív költségeken alapuló díjat számíthat fel. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, az információkat az Adatkezelő elektronikus formátumban bocsájtja rendelkezésre, kivéve, ha az érintett másként kéri.

Helyesbítéshez való jog

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, az érintett jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.

Törléshez való jog, elfeledtetéshez való jog

Az érintett kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül köteles törölni az érintettre vonatkozó személyes adatokat, ha

- a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;

- az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;

- ha az adatkezelés az Adatkezelő vagy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges, az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre, illetőleg az adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, és az érintett tiltakozik az adstkezelés ellen;

- a személyes adatokat jogellenesen kezelték;

- a személyes adatokat az Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell.

Ha az adatkezelő nyilvánosságra hozta a személyes adatot és azt a fentiek alapján törölni köteles, az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével megteszi az észszerűen elvárható lépéseket – ideértve technikai intézkedéseket – annak érdekében, hogy tájékoztassa az adatokat kezelő adatkezelőket, hogy az érintett kérelmezte tőlük a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését (elfeledtetéshez való jog).

Az adatkezelés korlátozásához való jog

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha

- az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;

- az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását; 


- az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; 


- az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben. 


A korlátozás alá eső személyes adatokat a tárolás kivételével kizárólag az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

Az Adatkezelő az érintettet, akinek a kérésére korlátozták az adatkezelést, az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen tájékoztatja.

Az Adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat a helyesbítésről, törlésről vagy adatkezelés-korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az érintettet kérésére az Adatkezelő tájékoztatja e címzettekről.

Adathordozhatósághoz való jog

Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa, ha az adatkezelés automatizált módon történik és az adatkezelés az érintett hozzájárulásán, vagy olyan szerződésen alapul, amelyben az érintett az egyik fél.

Tiltakozáshoz való jog

Az érintett jogosult arra, hogy tiltakozzon az adatkezelés ellen, ha adatkezelés az Adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges, 
Ebben az esetben az Adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, az érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik. Ha az érintett tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők.

Eljárás az érintetti jogok gyakorlása során

Az Adatkezelő az érintett fenti jogai gyakorlására irányuló kérelmének a teljesítését nem tagadhatja meg, kivéve, ha bizonyítja, hogy az érintettet nem áll módjában azonosítani. Az Adatkezelő minden észszerű intézkedést megtesz a hozzáférést kérő érintett személyazonosságának megállapítására. Amennyiben az Adatkezelő bizonyítani tudja, hogy nincs abban a helyzetben, hogy azonosítsa az érintettet, erről lehetőség szerint őt megfelelő módon tájékoztatja. Ilyen esetekben a kérelmet teljesíteni nem tudja, kivéve, ha az érintett abból a célból, hogy jogait gyakorolja, az azonosítását lehetővé tevő kiegészítő információkat nyújt.

Az Adatkezelő a kérelem beérkezésétől számított lehető legtrövidebb időn, de legfeljebb egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet a kérelme nyomán hozott intézkedésekről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról az Adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatást lehetőség szerint elektronikus úton kell megadni, kivéve, ha az érintett azt másként kéri.

Ha az Adatkezelő nem tesz intézkedéseket az érintett kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az érintett panaszt nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.

A kért információkat, tájékoztatást valamint intézkedést az Adatkezelő díjmentesen biztosítja. Ha az érintett kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, az Adatkezelő, figyelemmel a kért információ vagy tájékoztatás nyújtásával vagy a kért intézkedés meghozatalával járó adminisztratív költségekre észszerű összegű díjat számíthat fel, vagy
 megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést.

XII. Az érintett tájékoztatása az adatvédelmi incidensről

Ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve, az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, világosan és közérthetően tájékoztatja az érintettet az adatvédelmi incidensről.

Az Adatkezelő az érintett részére adott tájékoztatásban ismerteti az adatvédelmi incidens jellegét, közli a további tájékoztatást nyújtó kapcsolattartó nevét és elérhetőségeit; ismerteti az adatvédelmi incidensből eredő, valószínűsíthető következményeket; ismerteti az adatvédelmi incidens orvoslására tett vagy tervezett intézkedéseket, beleértve adott esetben az adatvédelmi incidensből eredő esetleges hátrányos következmények enyhítését célzó intézkedéseket.

Az érintettet nem kell tájékoztatni, ha a következő feltételek bármelyike teljesül:

 1. a)  az Adatkezelő megfelelő technikai és szervezési védelmi intézkedéseket hajtott végre, és ezeket az intézkedéseket az adatvédelmi incidens által érintett adatok tekintetében alkalmazták, különösen azokat az intézkedéseket – mint például a titkosítás alkalmazása –, amelyek a személyes adatokhoz való hozzáférésre fel nem jogosított személyek számára értelmezhetetlenné teszik az adatokat;
 2. b) az Adatkezelő az adatvédelmi incidenst követően olyan további intézkedéseket tett, amelyek biztosítják, hogy az érintett jogaira és szabadságaira jelentett magas kockázat a továbbiakban valószínűsíthetően nem valósul meg;
 3. c)  a tájékoztatás aránytalan erőfeszítést tenne szükségessé. Ilyen esetekben az érintetteket nyilvánosan közzétett információk útján kell tájékoztatni, vagy olyan hasonló intézkedést kell hozni, amely biztosítja az érintettek hasonlóan hatékony tájékoztatását.

XIII. Adatbiztonsági intézkedések

Az Adatkezelő köteles gondoskodni az adatok biztonságáról, megteszi továbbá azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg megakadályozza azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását. Továbbá felhívja azon harmadik feleket, akiknek az érintett adatai továbbításra kerültek, hogy kötelesek eleget tenni az adatbiztonság követelményének. Az Adatkezelő gondoskodik arról, hogy a kezelt adatokhoz illetéktelen személy ne férhessen hozzá, ne hozhassa nyilvánosságra, ne továbbíthassa, valamint azokat ne módosíthassa, törölhesse.
Az Adatkezelő megtesz minden tőle telhetőt annak érdekében, hogy az adatok ne sérüljenek, illetve semmisüljenek meg. A fenti kötelezettségvállalást az Adatkezelő az adatkezelési tevékenységében részt vevő munkavállalói, illetve az Adatkezelő megbízásából eljáró adatfeldolgozók részére is előírja.

Az Adatkezelő a technikai lehetőségek változásával elvégzi a szükséges fejlesztéseket, módosításokat.

XIV. Jogorvoslathoz való jog

 1. a) Az érintett a személyes adatainak kezelésére vonatkozó észrevétellel az Adatkezelőhöz fordulhat a jelen Tájékoztató III.1. pontjában megadott elérhetőségei valamelyikén.
 1. b) Kártérítés és sérelemdíj: Minden olyan személy, aki az adatvédelmi rendelet megsértésének eredményeként vagyoni vagy nem vagyoni kárt szenvedett, az elszenvedett kárért az adatkezelőtől vagy az adatfeldolgozótól kártérítésre jogosult. Az adatfeldolgozó csak abban az esetben tartozik felelősséggel az adatkezelés által okozott károkért, ha nem tartotta be a jogszabályban meghatározott, kifejezetten az adatfeldolgozókat terhelő kötelezettségeket, vagy ha az adatkezelő jogszerű utasításait figyelmen kívül hagyta vagy azokkal ellentétesen járt el.

Ha több adatkezelő vagy több adatfeldolgozó vagy mind az adatkezelő mind az adatfeldolgozó érintett ugyanabban az adatkezelésben, és felelősséggel tartozik az adatkezelés által okozott károkért, minden egyes adatkezelő vagy adatfeldolgozó egyetemleges felelősséggel tartozik a teljes kárért.

Az adatkezelő, illetve az adatfeldolgozó mentesül a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy a kárt előidéző eseményért őt semmilyen módon nem terheli felelősség.

 1. c) Bírósághoz fordulás joga: az érintett a jogainak megsértése esetén az Adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el.
 1. d) Adatvédelmi hatósági eljárás: Panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C

Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.

Telefon: 06 1 391 1400

Fax: 06 1 391 1410

E-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Honlap: http://www.naih.hu

      

Hatályos: 2018. augusztus 1. napjától

Függelék: Munkavállalói Nyilatkozat az Erzsébet-utalvány Plusz kártya szolgáltatással kapcsolatos adatkezeléshez való hozzájárulásról

Facebook
Instagram
Linkedin
Youtube

Általános tájékoztató

2020. január 1-jétől az Erzsébet Utalványforgalmazó Zrt. csak a beváltott utalványok Általános Szerződési Feltételek szerinti elszámolását végzi.

Bővebben