Általános szerződési feltételek

 

A SZOCIÁLIS CÉLÚ ERZSÉBET-UTALVÁNY VÁSÁRLÁSÁNAK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI(2014/II.)

A Szociális célú Erzsébet-utalvány Vásárlásának Általános Szerződési Feltételei – továbbiakban ÁSZF – szabályozza a Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvány által kibocsátott szociális típusú Erzsébet-utalvány megrendelésének, szállításának feltételeit.

 

 

I. Az ÁSZF-ben használt fogalmak

MNÜA – Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvány (nyilvántartási száma: Fővárosi Törvényszék 3309; székhelye: 1054 Budapest, Báthory u. 12.; a továbbiakban MNÜA) Erzsébet Utalványforgalmazó Zrt. – az MNÜA kizárólagos tulajdonában lévő Erzsébet Utalványforgalmazó és Gazdasági Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság
(székhelye: 1146 Budapest, Hermina út 63. I. em. 1., adószáma: 24676744-2-44, bankszámlaszáma: 18203332-06000856-40010011, cégjegyzékszáma: Cg. 01-10-047823)

Kibocsátó – MNÜA

Forgalmazó – Erzsébet Utalványforgalmazó Zrt.

Szociális célú Erzsébet-utalvány (a továbbiakban: Utalvány) – az MNÜAáltal papír alapon vagy elektronikus formában kibocsátott, az Erzsébet Utalványforgalmazó Zrt. által forgalmazott:
• Étkezési Erzsébet-utalvány, amely fogyasztásra kész étel és melegkonyhás vendéglátóhelyeken étkezési szolgáltatás vásárlására jogosító, szociális célú utalvány;
• Gyermekvédelmi Erzsébet-utalvány, amely fogyasztásra kész étel,ruházat és tanszer vásárlására felhasználható, szociális célú utalvány.

Megrendelő – a szociális célú Erzsébet-utalvány vásárlását kezdeményező települési önkormányzat, civil szervezet

Szerződés - Forgalmazó és Megrendelő között jelen ÁSZF alapján, magyar nyelven létrejött megállapodás

Felek – a jelen ÁSZF alapján a szerződést megkötő személyek (Megrendelő, Forgalmazó)

Erzsébet-utalvány névértéke – az Utalványra nyomtatott címletérték

Erzsébet-utalvány érvényessége – az Utalvány felhasználhatóságának határideje (Az Utalványon feltüntetett időpont.)


II. A Szerződés hatálya

Az Utalvány megrendelésére vonatkozó szerződés az Utalvány vásárlását kezdeményező Megrendelő első megrendelésének Forgalmazóhoz történő megérkezése napján lép hatályba és határozatlan időtartamra szól.


III. Szerződés és az ÁSZF módosítása

A Megrendelő köteles a Szerződés hatálya alá tartozó minden változást haladéktalanul (a változás bekövetkeztét/bejegyzését követő 8 napon belül, de legkésőbb a következő megrendelés leadásáig) az Erzsébet-utalvány „Online megrendelés” programjában végrehajtott adatmódosítás útján átvezetni. Ennek elmulasztásából eredő, a Forgalmazó teljesítését befolyásoló következményekért a Forgalmazó felelősséget nem vállal. Forgalmazó jogosult az ÁSZF-et egyoldalúan módosítani. Az ÁSZF módosított szövegét Forgalmazó legkésőbb a módosítás hatályba lépését megelőző 15 nappal a honlapján (www.erzsebetutalvany.hu) közzéteszi. Megrendelő kötelezettsége, hogy a változások nyomon követése érdekében tájékozódjon az ÁSZF esetleges módosításairól.
Amennyiben a Megrendelő a módosítás ellen annak hatálybalépéséig írásban nem él kifogással, a módosítás a Megrendelő által elfogadottnak tekintendő. A módosítás hatálybalépésének időpontjától a Felek között fennálló Szerződésre a módosított ÁSZF rendelkezései az irányadók.


IV. Regisztráció

Online Utalvány megrendelés feladása előzetes regisztrációhoz kötött. Regisztrációra a www.erzsebetutalvany.hu honlap „Online megrendelés” "Regisztráció" pont alatt van lehetőség.
Regisztráció során az alábbi adatok megadása szükséges:
• Felhasználó adatai
• Szervezet alapadatai
• Kapcsolattartó
• Székhely adatai
• Csomag átvételére jogosult adatai
• Szervezet levelezési címe
• Számlázási adatok
A regisztráció során a csillaggal jelölt mezők kitöltése a regisztrációhoz feltétlenül
szükséges.
A regisztrációs adatlap kitöltését követően a Megrendelő nyilatkozik arról, hogy az ÁSZF-et elolvasta, tartalmát megismerte, értelmezte és annak rendelkezéseit kifejezetten elfogadja. A regisztrációs adatlap mentését követően Megrendelő automatikus elektronikus üzenetet kap az általa megjelölt e-mail címre, mely tartalmazza a felhasználónevet és a jelszó rögzítéséhez szükséges linket. Megrendelő kizárólag a jelszó megadását követően minősül regisztráltnak.
Regisztráció kizárólag az első megrendelés alkalmával szükséges. Megrendelő teljes körű felelősséggel tartozik minden, az Erzsébet-utalvány „Online megrendelés” programban általa végzett tevékenységért, melynek során jelszava felhasználásra kerül. Megrendelő vállalja, hogy a regisztráció során megadott jelszavát bizalmasan kezeli, mindent megtesz annak érdekében, hogy az illetéktelen kezébe ne kerüljön. A jelszó elvesztéséből, illetéktelen személy által történő felhasználásából eredő károkért a Forgalmazó felelősséggel nem tartozik.


V. A megrendelés

Forgalmazó a Megrendelő megrendelését a www.erzsebetutalvany.hu honlap „Online megrendelés” felületén keresztül fogadja. Megrendelő az online rendelés során köteles nyilatkozni a megrendelt utalványok szociális célú felhasználásáról, valamint arról, hogy tudomásul veszi a jelen ÁSZF-ben foglaltakat. Megrendelő az általa szolgáltatott adatok helytállóságáért teljes körű felelősséggel tartozik, egyben kifejezetten tudomásul veszi, hogy a valótlan adatszolgáltatásból eredő bármilyen következményért Forgalmazó felelősségét kizárja.


VI. A megrendelés visszaigazolása

Forgalmazó a beérkezett megrendeléseket e-mailben, 24 órán belül visszaigazolja és a megrendelés alapján kiállított Díjbekérőt küld. A Díjbekérő a www.erzsebetutalvany.hu honlap „Online megrendelés” felületén keresztül – a rendelés feladását követő 2 órán belül – közvetlenül is letölthető.


VII. Szolgáltatások részletei és ellenértéke

Forgalmazó az Utalványt a Megrendelő megrendelésében részletezett módon, 1000 Ft/fő minimális megrendelési érték mellett biztosítja alap vagy bővített szolgáltatásként. Az alapszolgáltatás keretében Forgalmazó automatikus címletezéssel 500 Ft és 1000 Ft címleteket bocsát ki. A bővített szolgáltatás esetében a Megrendelő
által meghatározható címletértékek a következők: 300 Ft, 400 Ft, 500 Ft, 600 Ft, 1000 Ft. A szolgáltatás keretében összeállított rendelésben szereplő szelvények számánakminden esetben páratlan számúnak kell lennie, és a boríték legfeljebb 27 db Utalványt tartalmazhat. A Megrendelő igénye szerint a Forgalmazó a fedlapot nevesítéssel látja el, amely szolgáltatásért plusz díjat nem számol fel.
Szolgáltatási díjak:
Alapszolgáltatás: díjmentes
Bővített szolgáltatás: Utalványok összesített névértékének 2%-a + áfa
Csere: Forgalmazó lehetőséget biztosít a lejárt érvényességű Utalványok cseréjére Megrendelő kérelme alapján, ha a cserélendő Utalványok a Megrendelőtől –az Utalványon feltüntetett érvényességi időt követő év január 31. napjáig Forgalmazóhoz igazolhatóan beérkeznek. Az újragyártott Utalványok a cserélt Utalványokkal azonos címletértékű formában kerülnek legyártásra.
Visszaváltás: Forgalmazó lehetőséget biztosít a lejárt érvényességű Utalványok névértékének visszatérítésére Megrendelő kérelme alapján, ha a visszaváltandó Utalványok a Megrendelőtől az Utalványon feltüntetett érvényességi időt követő év január 31. napjáig Forgalmazóhoz igazolhatóan beérkeznek.


VIII. A rendelés ellenértékének kiegyenlítése, teljesítése

A rendelés ellenértéke magában foglalja a megrendelt Utalványok összesített névértékét, az esetleges szolgáltatási díjat és a kiszállítás költségét, amelyek kiegyenlítése együttesen a Díjbekérő alapján, annak kiállítási napjától számított 5 banki napon belül átutalással történik. A fizetés elmaradása vagy késedelme esetén a megrendelés törlésre kerül. Megrendelő vállalja, hogy a fizetést megelőzően ellenőrzi a Díjbekérőn szereplő adatokat (név, cím), és ha azok eltérnek a korábban megadott adataitól, azt az átutalás előtt írásban vagy faxon (06 1/319-7511) jelzi az ügyfélszolgálat felé. Amennyiben az átutalást megelőzően nem érkezik észrevétel az adatokkal kapcsolatban, a Díjbekérő szerint fizetendő érték Forgalmazó bankszámláján történő jóváírását követően Forgalmazó a gyártást és számlázást a megrendeléskor rögzített adatok, illetve a Díjbekérő adatai szerint teljesíti. A Díjbekérőn közölt adatok és a megrendelés részleteinek utólagos módosítására nincs lehetőség.


IX. A megrendelés teljesítése

A megrendelés teljesítésének időpontja a Díjbekérő szerint fizetendő érték Forgalmazó bankszámláján történő jóváírásának a napja.


X. Az Utalvány átadásának határideje

A megrendelt Utalványok a rendelés ellenértékének Forgalmazó bankszámláján történő jóváírását követő 6 munkanapon belül, minden külön értesítés nélkül átvehetők vagy kiszállításra kerülnek.


XI. Az Utalványok átadása

Megrendelő a legyártott Utalványokhoz a megrendelésen kiválasztott alábbi módokon juthat hozzá:
Kiszállítással díj ellenében:
- Személyes átvétellel az ország közel 2500 postahivatalában: 500 000 Ft rendelési értékig, 665 Ft+ áfa/rendelési díjért.
- Kiszállítással díj ellenében:
Országosan rendelési értéktől függően:
- 500 000 Ft-ig 1025 forint + áfa/szállítási cím
- 500 001-1 000 000 Ft-ig 1506 forint + áfa/szállítási cím
- 1 000 000 Ft felett 2500 Ft + áfa/szállítási cím
Eltérő adószámmal azonos szállítási címre rendelt Utalványok esetében a szállítási díj
összevonására nincs lehetőség. Az Utalványok személyes átvételére a megrendelésben feltüntetett átvevő, vagy a
Megrendelő által írásban meghatalmazott személyek jogosultak. Átvétel során az átvevő személy átvételi jogosultságát személyigazolvánnyal, valamint a Forgalmazó által kiküldött Díjbekérő nyomtatott példányával, meghatalmazott személy esetében cégszerűen aláírt eredeti írásbeli meghatalmazással is igazolja. A megrendelések részleges kiadására nincs lehetőség!


XII. Átvételt követő reklamáció

Az átvételt követően Megrendelő 2 napon belül köteles ellenőrizni az Utalvány(ok) vagy Utalványokat tartalmazó borítékok megfelelőségét, megrendelés szerinti teljesítését. Felek a reklamáció benyújtásának lehetőségét ezt követően kifejezetten kizárják.
Amennyiben a Forgalmazó teljesítése eltér a Megrendelő megrendelésében megadottaktól, Megrendelő kapcsolattartója írásban (1593 Budapest, Pf. 737 vagy ugyfelszolgalat@euf.hu) jelezheti azt a hibás Utalvány(ok) vagy Utalványokat tartalmazó borítékok adatainak csatolásával.


XIII. Felelősségi rendelkezések

Az Erzsébet-utalvány „Online megrendelés” program bármely technológiai megoldásának, tartalmi, illetve design eleme szerzői jog által védett szellemi alkotás. Felhasználásukhoz a Forgalmazó előzetes, írásbeli engedélye szükséges. Az Erzsébet-utalvány „Online megrendelés” program használatával a Megrendelő elismeri, hogy azt kizárólag saját felelősségére teszi, Forgalmazót a Megrendelő számítógépén vagy egyéb vonatkozásban elszenvedett/keletkezett károkért felelősség nem terheli.
Forgalmazó nem köteles az Erzsébet-utalvány „Online megrendelés” programhoz való hozzáférés folyamatos vagy hibamentes biztosítására. A program, illetve az ott elérhető információk, dokumentációk hozzáféréséből, illetve azok bármiféle felhasználásából, a program használatra alkalmatlan állapotából vagy nem megfelelő működéséből, hiányosságából, az esetleges üzemzavarból, az adatok bárki által történő illetéktelen megváltoztatásából eredő károkért és/vagy veszteségért a Forgalmazó felelősségét kizárja. A Felhasználó fenntartja magának a jogot, hogy a program bármely vagy valamennyi szolgáltatását megszakítsa vagy megszüntesse.


XIV. Jogvita

A Felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy esetleges jogvitáikat elsőként egyeztetés útján törekszenek rendezni. Amennyiben egyeztetésük nem vezet eredményre, úgy kikötik – pertárgy értékétől függően – a Budakörnyéki Járásbíróság, illetve a Tatabányai Törvényszék kizárólagos illetékességét. A jelen
Általános Szerződési Feltételekben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv, illetve az egyéb vonatkozó jogszabályok rendelkezései az irányadóak.


Hatálybalépés kezdete: 2014. május 15.

Kapcsolódó dokumentumok

Elfogadóhely kereső

Tudta-e?


Az Erzsébet-utalvány Plusz elektronikus kártyán egyszerre kezelhető az Étkezési, az Ajándék, az Iskolai, a Kultúra, a Sport valamint a Gyermekvédelmi Erzsébet-utalvány is. A kártya zsebei megfelelnek a papíralapon kibocsátott Erzsébet-utalványok típusainak, így az egyes zsebek felhasználhatósági köre azonos a papír alapú utalványokéval.

Az Erzsébet-utalványcsalád tagjait mintegy
2.000.000
ember használja rendszeresen.

 

Az utalványokat 48.000 munkáltató adja munkavállalóinak,

 

akik országosan mintegy 60.000 elfogadóhelyen válthatják be azokat.