Általános szerződési feltételek

 

Hatályos ÁSZF:

 

AZ ERZSÉBET-UTALVÁNY VÁSÁRLÁSÁNAK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI


(2017/III.)

 

 


Az Erzsébet-utalvány Vásárlásának Általános Szerződési Feltételei – továbbiakban ÁSZF – szabályozza a Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvány által kibocsátott Erzsébet-utalvány megrendelésének és szállításának feltételeit.

I. Az ÁSZF-ben használt fogalmak

Kibocsátó: Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvány (nyilvántartási száma: Fővárosi Törvényszék 3309; székhelye: 1146 Budapest, Hermina út 63. II. em. 1.; a továbbiakban: MNÜA), mely a 2012. évi CIII. törvényben foglalt jogszabályi felhatalmazás alapján kizárólagos jogosultsággal rendelkezik az Erzsébet-utalvány kibocsátására az Erzsébet-program keretében. A Kibocsátó jogosult az utalvány előállítására, forgalmazására és beváltására közreműködőt igénybe venni.

Forgalmazó: a Kibocsátó kizárólagos tulajdonában álló Erzsébet Utalványforgalmazó és Gazdasági Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhelye: 1146 Budapest Hermina út 63. I. em. 1. adószáma: 24676744-2-44; bankszámlaszáma: 18203332-06000856-40010011; cégjegyzékszáma: 01-10-047823). A Kibocsátó a Forgalmazót bízta meg az Erzsébet-utalvány és az Erzsébet-utalvány Plusz kártya előállításával, forgalmazásával és beváltásával kapcsolatos közreműködői feladatok ellátásával oly módon, hogy ezen feladatok ellátásához további közreműködőt vehet igénybe.

Erzsébet-utalvány (a továbbiakban: Utalvány): A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (a továbbiakban Szja törvény) szerint, a Kibocsátó által papír alapon kibocsátott utalvány, és amely magyar forintban kifejezett értékkel bír.

Az egyes Erzsébet-utalvánnyal vásárolható termék- és szolgáltatás körök az alábbiak:

• Étkezési Erzsébet-utalvány: amely élelmiszer - beleértve a fogyasztásra kész ételt és a melegkonyhás vendéglátóhelyeken étkezési szolgáltatást - vásárlására felhasználható utalvány;

  • Iskolai Erzsébet-utalvány: amely tankönyv, taneszköz és ruházat vásárlására felhasználható utalvány;
  • Ajándék Erzsébet-utalvány: amely élelmiszer – beleértve a fogyasztásra kész ételt -, műszaki cikk, lakberendezés, könyv, ruházat, vegyi áru, szépségápolás, papír-írószer, melegkonyhás vendéglátó helyen étkezési szolgáltatás, egészségmegőrzés, szabadidős tevékenység,  sportfelszerelés, játék, utazás – beleértve a szálláshely szolgáltatást-   termékkörébe      tartozó      termékek és szolgáltatások vásárlására felhasználható utalvány;
  • Ruházati Erzsébet-utalvány: amely ruházati termékek, kiegészítők és lábbelik vásárlására felhasználható utalvány
  • Kultúra Erzsébet-utalvány: amely kulturális szolgáltatás igénybevételére (muzeális intézmény és művészeti létesítmény (kiállítóhely) kiállításra, színházi-, tánc-, cirkuszi-, vagy zeneművészeti előadásra, közművelődési tevékenységet folytató szervezet által nyújtott kulturális szolgáltatás igénybevételére) szóló belépőjegy, bérlet vásárlására, illetve könyvtári beiratkozási díj megfizetésére felhasználható utalvány;

• Sport Erzsébet-utalvány: amely a sportról szóló törvény hatálya alá tartozó sportrendezvényekre szóló belépőjegy, valamint bérlet vásárlására felhasználható utalvány.

Megrendelő vagy Vásárló: az Utalvány megrendelését, vásárlását kezdeményező jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet, vagy egyéni vállalkozó, továbbá a XIV. pont vonatkozásában magánszemély.

Szerződés: Forgalmazó és Megrendelő/Vásárló között jelen ÁSZF alapján, magyar nyelven létrejött megállapodás.

Felek: a jelen ÁSZF alapján a szerződést megkötő személyek (Megrendelő/Vásárló és Forgalmazó)

Erzsébet-utalvány névértéke: az Utalványra nyomtatott, magyar forintban meghatározott címletérték;

Erzsébet-utalvány érvényessége: az Utalvány felhasználhatóságának határideje, mely az Utalványon kerül feltüntetésre.

 

 

II. A Szerződés hatálya, megszűnése

A Szerződés az Utalvány vásárlását kezdeményező Megrendelő regisztrációjának napján lép hatályba és határozatlan időtartamra szól.

Megrendelő jogosult a Szerződést 15 napos felmondási idővel a Forgalmazóhoz intézett rendes felmondással felmondani azzal, hogy a felmondást megelőzően feladott rendelés ellenértékének kiegyenlítését követően a megrendelt Utalványokat köteles átvenni.

Forgalmazó jogosult a Szerződést 15 napos felmondási idővel a Megrendelő által megjelölt e-mail címre küldött rendes felmondással felmondani azzal, hogy a Megrendelő által esetlegesen feladott rendelés ellenértékének felmondás napjáig történő kiegyenlítése esetén a megrendelést köteles teljesíteni.

 

III. Szerződés és az ÁSZF módosítása

Megrendelő köteles a regisztráció során megadott bármely adatban bekövetkezett változást haladéktalanul (a változás bekövetkeztét/bejegyzését követő 8 napon belül, de legkésőbb a következő megrendelés leadásáig) az Erzsébet-utalvány Online Megrendelői Felületen végrehajtott adatmódosítás útján átvezetni. Ennek elmulasztásából eredő, a Forgalmazó teljesítését befolyásoló következményekért a Forgalmazó felelősséget nem vállal. Forgalmazó jogosult az ÁSZF-et egyoldalúan módosítani. Az ÁSZF módosított szövegét Forgalmazó legkésőbb a módosítás hatálybalépését megelőző 15 nappal a www.erzsebetutalvany.hu honlapon közzéteszi, valamint az Online Megrendelői Felületen felhívja a figyelmet a módosulásra. Megrendelő kötelezettsége, hogy a változások nyomon követése érdekében rendszeresen tájékozódjon az ÁSZF esetleges módosításairól. Amennyiben Megrendelő a módosítás ellen annak hatályba lépéséig írásban nem él kifogással, a módosítás a Megrendelő által elfogadottnak tekintendő. A módosítás hatálybalépésének időpontjától a Felek között fennálló Szerződésre a módosított ÁSZF rendelkezései irányadóak.

Megrendelő a Szerződés aláírásával kifejezetten és előzetesen hozzájárul ahhoz, hogy Forgalmazó a Szerződésben foglalt jogait és kötelezettségeit részben vagy egészében harmadik félre ruházza át a Ptk. 6:208.§ - 6:209.§-ban foglaltak szerint. Átruházás esetén Forgalmazó és a szerződésbe belépő harmadik fél közösen írásban értesítik Megrendelőt az átruházás tényéről, valamint arról, hogy az átruházás a Felek között létrejött Szerződés mely rendelkezéseit érinti.

 

IV. Regisztráció

Utalvány megrendelés feladására a Megrendelő előzetes online regisztrációt követően jogosult. Regisztrációra a www.erzsebetutalvany.hu honlap Munkáltatók menüpont alatt található Online Megrendelői Felületen keresztül a "Regisztráció" pont alatt van lehetőség. Regisztráció során az alábbi adatok megadása szükséges:

• Megrendelő adatai (név, székhely, levelezési cím, adószám, bankszámlaszám)

• Megrendelő által kijelölt kapcsolattartó és felhasználó adatai

• Megrendelő által kijelölt, a Kártyát tartalmazó csomag átvételére jogosult természetes személy elérhetőségére vonatkozó adatok.

A regisztráció során a honlapon csillaggal jelölt mezők  kitöltése a regisztrációhoz feltétlenül szükséges.

A regisztrációs adatlap kitöltését követően a Megrendelő jelölőnégyzet kitöltésével nyilatkozik arról, hogy az ÁSZF-et elolvasta, tartalmát megismerte, értelmezte, és annak rendelkezéseit kifejezetten elfogadja.

A regisztrációs adatlap mentését követően Megrendelő automatikus elektronikus üzenetet kap, az általa megadott e-mail címre, amely tartalmazza a jelszó rögzítéséhez szükséges linket. A regisztráció kizárólag az első megrendelés alkalmával szükséges és a jelszó megadását követően tekinthető érvényesnek. Ezt követően Megrendelő az általa megadott felhasználónév és jelszó segítségével fér hozzá felhasználói fiókjához.

Forgalmazó fenntartja magának a jogot, hogy a regisztrációt indoklás nélkül visszautasítsa, vagy azt bármikor visszavonja.

Megrendelő teljes körű felelősséggel tartozik minden, az Erzsébet-utalvány Online Megrendelői Felületen általa végzett tevékenységért, melynek során jelszava felhasználásra kerül. Megrendelő vállalja, hogy a regisztráció során megadott jelszavát bizalmasan kezeli, mindent megtesz annak érdekében, hogy az illetéktelen kezébe ne kerüljön. A jelszó elvesztéséből, illetéktelen személy által történő felhasználásából eredő károkért a Forgalmazó felelősséggel nem tartozik.

A Szerződés bármilyen okból történő megszűnésekor a Megrendelő felhasználói fiókja automatikusan inaktiválásra kerül. Megrendelő a regisztrációja törlését a II. pontban foglalt felmondással egyidejűleg kérheti.

 

V. Megrendelés

Forgalmazó a Megrendelő Utalvány megrendelését kizárólag a www.erzsebetutalvany.hu Online Megrendelői Felületén keresztül fogadja. Megrendelő az elektronikus megrendelés jóváhagyásával megerősíti a jelen ÁSZF-ben foglaltakat.

Megrendelő az általa szolgáltatott adatok helytállóságáért teljes körű felelősséggel tartozik, egyben kifejezetten tudomásul veszi, hogy a valótlan adatszolgáltatásból eredő bármilyen következményért Forgalmazó a felelősségét kizárja. 

 

VI. A megrendelés visszaigazolása

Megrendelő az Erzsébet-utalvány Online Megrendelői Felületen keresztül beérkezett megrendelésekről e-mailben 24 órán belül kap visszaigazolást és a megrendelés alapján kiállított Díjbekérőt.

A Díjbekérő a www.erzsebetutalvany.hu honlap Online Megrendelői Felületén keresztül – a rendelés feladását követő 24 órán belül – közvetlenül is letölthető.

 

VII. Szolgáltatások részletei és ellenértéke

Erzsébet-utalvány

Étkezési Erzsébet-utalvány: Forgalmazó az Utalványt a Megrendelő megrendelésében részletezett módon, 1000 Ft/fő minimális rendelési érték mellett biztosítja alap, bővített és egyedi szolgáltatási díj fejében, amely szolgáltatások a hozzájuk rendelt címletértékben különböznek. Bővített szolgáltatási díj ellenében a Forgalmazó az alapdíjban foglaltakon túl további választható címletértékkel bővíti az automatikus címletezést. Az egyes díjakhoz tartozó utalvány címletek az Online Megrendelői felületen a Súgó menüpont Aktuális címletek almenüjében tekinthetők meg. A borítékok összeállítása meghatározott algoritmus alapján történik. Forgalmazó a fentiektől eltérő tételeket tartalmazó rendelést egyedi szolgáltatási díj ellenében biztosítja. Egyedi szolgáltatás keretében összeállított rendelésben szereplő szelvények számának minden esetben páratlan számúnak kell lennie és az egyedi boríték legfeljebb 27 db Utalványt tartalmazhat. Megrendelő igénye szerint Forgalmazó a fedlapot mindhárom szolgáltatás keretében nevesítéssel látja el, amely szolgáltatásért plusz díjat nem számol fel.

Szolgáltatási díjak:

Alap szolgáltatási díj: Utalványok összesített névértékének 2%-a + áfa

Bővített  szolgáltatási díj: Utalványok összesített névértékének 2,1%-a + áfa

Egyedi szolgáltatási díj: Utalványok összesített névértékének 5%-a + áfa

Iskolai, Ajándék, Ruházati, Kultúra, Sport Erzsébet-utalványok: Forgalmazó az Utalványt a Megrendelő megrendelésében részletezett módon, 1000 Ft/fő minimális rendelési érték mellett biztosítja szolgáltatási díj ellenében, az Online Megrendelői Felületen elérhető címletértékekben automatikus címletezéssel, meghatározott algoritmus alapján. A Megrendelő igénye szerint Forgalmazó a fedlapot nevesítéssel látja el, amely szolgáltatásért plusz díjat nem számol fel.

Szolgáltatási díj: minden esetben az Utalványok összesített névértékének 2%-a + áfa.

 

Utalvány csere

Megrendelő kérelme alapján Forgalmazó lehetőséget biztosít a sérült, illetve a lejárt érvényességű Utalványok cseréjére, ha a cserélendő Utalványok a Megrendelőtől az Utalványon feltüntetett érvényességi időt követő év január 31. napjáig Forgalmazóhoz igazoltan beérkeznek. A csere díja a cserélendő Utalványok összesített névértékének 3%-a + áfa, de minimum 1500 Ft + áfa. Az újragyártott Utalványok a cserélt Utalványokkal azonos címletértékű formában kerülnek legyártásra. Az Utalványok cseréjére kizárólag a regisztráció során feltüntetett ügyintéző jogosult.

 

Visszaváltás

Megrendelő kérelme alapján Forgalmazó lehetőséget biztosít a lejárt érvényességű Utalványok névértékének visszatérítésére, ha a visszaváltandó Utalványok Megrendelőtől az Utalványon feltüntetett érvényességi időt követő év január 31. napjáig Forgalmazóhoz igazolhatóan beérkeznek. A visszaváltás díja a visszaváltandó Utalványok összesített névértékének 6%-a + áfa, de minimum 6000 Ft + áfa. A visszaváltandó Utalványok szolgáltatási díjjal csökkentett névértékének Megrendelő részére történő átutalása az Utalványok beérkezését követő 15 banki napon belül történik. Az Utalványok visszaváltására kizárólag a regisztráció során feltüntetett ügyintéző jogosult.

 

VIII. A rendelés ellenértékének kiegyenlítése, teljesítése

A rendelés ellenértéke magában foglalja a megrendelt Utalványok összesített névértékét, a kiszállítás költségét, valamint a szolgáltatási díjakat (kivéve a csere díja és a visszaváltás díja), amelyek kiegyenlítése együttesen a Díjbekérő alapján, annak kiállítási napjától számított 5 banki napon belül átutalással történik. A fizetés elmaradása vagy késedelmes fizetés esetén a megrendelés törlésre kerül. Megrendelő vállalja, hogy a fizetést megelőzően ellenőrzi a Díjbekérőn szereplő adatokat (név, cím), és – ha azok eltérnek a korábban megadott adatoktól – azt az átutalás előtt írásban vagy faxon (06-1/319- 7511) jelzi az ügyfélszolgálat felé. Amennyiben az átutalást megelőzően nem érkezik észrevétel az adatokra, a Díjbekérő szerint fizetendő érték Forgalmazó bankszámláján történő jóváírását követően az Utalványok gyártása, kiszállítása és a kapcsolódó szolgáltatások teljesítése, továbbá a számlázás a megrendeléskor rögzített adatok, illetve a Díjbekérő adatai szerint történik. A Díjbekérőn közölt adatok és a megrendelés részleteinek utólagos módosítására nincs lehetőség.

 

IX.A megrendelés teljesítése, a számla kibocsátása

A megrendelés ellenértéke teljesítésének időpontja a Díjbekérő szerint fizetendő érték Forgalmazó bankszámláján történő jóváírásának a napja.

Forgalmazó a rendelésről szóló számlát a Díjbekérő szerint fizetendő érték kiegyenlítését követően állítja ki. Megrendelő kifejezett hozzájárulását adja ahhoz, hogy részére e-számla kerüljön kibocsátásra. Amennyiben Megrendelő az e-számla helyett papíralapú számlát igényel, úgy köteles azt a megrendelés feladását megelőzően az Online Megrendelői Felületen a Törzsadatok menüpont Szervezet almenüjében beállítani. Forgalmazó az e-számlákat kizárólag az e-szamla@euf.hu e-mail címről küldi a Megrendelő részére.

Megrendelő a megrendelését és a megrendelés során megadott adatokat a megrendelés feladását követően nem jogosult módosítani.  Amennyiben a megrendelés vagy annak tartalma bármely okból módosításra vagy kiegészítésre szorul, Megrendelő a díjak VIII. fejezetben foglaltaknak megfelelően történő kiegyenlítéséig jogosult a megrendelés lemondására és új megrendelés feladására.

 

X. Az Utalvány átadásának határideje

A megrendelt Utalványok a rendelés ellenértékének Forgalmazó bankszámláján történő jóváírását követő 6 munkanapon belül, a Forgalmazó előzetes elektronikus értesítése alapján átvehetők vagy kiszállításra kerülnek. 1 000 000 Ft. értéket meghaladó küldeményeket hétvégi napra helyezett munkanapokon a Forgalmazó nem kézbesít. Amennyiben ezen küldemények szállítási határideje hétvégi napra helyezett munkanapra esik, úgy a szállítási határidő további egy munkanappal automatikusan meghosszabbodik.

 

XI. Az Utalvány átadása

Megrendelő a legyártott Utalványokhoz a megrendelés során általa kiválasztott módon, az alábbiak szerint juthat hozzá:

Személyes átvétellel az ország közel 2500 postahivatalában: 500 000 Ft rendelési értékig, 665 Ft + áfa/rendelési díjért.

Kiszállítással díj ellenében, országosan, rendelési értéktől függően:

    o 500 000 Ft-ig 1025 Ft + áfa/szállítási cím

    o 500 001 - 1 000 000 Ft-ig 1506 Ft + áfa/szállítási cím

    o 1 000 000 Ft-ot meghaladó érték esetén 2500 Ft + áfa/szállítási cím.

 

Egy rendelésen belül megrendelt különböző utalványtípusok rendelési értéke a szállítási díj meghatározásának vonatkozásában összeadódik.

Eltérő adószámmal azonos szállítási címre rendelt Utalványok esetében a szállítási díj összevonására nincs lehetőség.

Az Utalványok személyes átvételére a megrendelésben feltüntetett átvevő vagy a Megrendelő által írásban meghatalmazott személyek jogosultak. Átvétel során az átvevő személy átvételi jogosultságát személyi igazolvánnyal, valamint a Forgalmazó által kiküldött díjbekérő nyomtatott példányával, meghatalmazott személy esetében cégszerűen aláírt eredeti írásbeli meghatalmazással igazolja.

A megrendelések részleges kiadására nincs lehetőség.

 

XII. Átvételt követő reklamáció

Az átvételt követően Megrendelő 2 munkanapon belül köteles ellenőrizni az Utalványok, illetve az Utalványokat tartalmazó csomag (borítékok) megfelelőségét, megrendelés szerinti teljesítését. A Felek a reklamáció benyújtásának lehetőségét ezt követően kifejezetten kizárják. Amennyiben a Forgalmazó teljesítése eltér a Megrendelő megrendelésében foglaltaktól, Megrendelő kapcsolattartója az alábbi címen írásban jelezheti azt a hibás Utalványok vagy Utalványokat tartalmazó borítékok csatolásával: 1593 Budapest, Pf. 737. vagy megrendeles@euf.hu.

 

XIII. Felelősségi rendelkezések

Az Erzsébet-utalvány Online Megrendelői Felület bármely technológiai megoldásának, tartalmi-, illetve design eleme szerzői jog által védett szellemi alkotás. Felhasználásukhoz a Forgalmazó előzetes, írásbeli engedélye szükséges.

Az Erzsébet-utalvány Online Megrendelői Felület használatával a Megrendelő elismeri, hogy azt kizárólag saját felelősségére teszi, Forgalmazót a Megrendelő számítógépén vagy egyéb vonatkozásban elszenvedett/keletkezett károkért felelősség nem terheli.

Forgalmazó nem köteles az Erzsébet-utalvány Online Megrendelői Felülethez való hozzáférés folyamatos vagy hibamentes biztosítására.  Az Online Megrendelői Felület, illetve az ott elérhető információk, dokumentációk hozzáféréséből, illetve azok bármiféle felhasználásából, a program használatra alkalmatlan állapotából vagy nem megfelelő működéséből, hiányosságából, az esetleges üzemzavarból, az adatok bárki által történő jogosulatlan megváltoztatásából eredő károkért és/vagy veszteségért a Forgalmazó felelősségét kizárja. A Forgalmazó fenntartja magának a jogot, hogy az Online Megrendelői Felület bármely vagy valamennyi szolgáltatását megszakítsa vagy megszüntesse.

 

XIV. Rendelkezésre állás, technikai feltételek

Forgalmazó biztosítja az Online Megrendelői Felületen keresztül nyújtott szolgáltatások elérhetőségét évi 90%-os rendelkezésre állási szinten. A rendelkezésre állás számításánál nem kell figyelembe venni azon időszakokat, mikor a szolgáltatás szünetelése, kiesése:

i.   vis maior esetek,

ii.  a Forgalmazó által előre bejelentett karbantartás,

iii.  a Forgalmazótól független, érdekkörén kívül eső okok miatt történik.

Forgalmazó a tervezett karbantartási munkálatokról az Online Megrendelői Felület fő oldalán a tervezett karbantartás időpontját megelőzően értesítést jelenít meg.

Forgalmazó megtilthatja a Megrendelő számára az Online Megrendelői Felület használatát és törölheti regisztrációját, amennyiben Megrendelő bármely tevékenysége akadályozza vagy veszélyezteti a program rendeltetésszerű működését.

 

XV. Adatvédelmi rendelkezések

Az ÁSZF jelen pontjának vonatkozásában az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezései az irányadók.

Megrendelő az Utalvány nevesítés/megszemélyesítés szolgáltatás igénybevétele esetén, annak megrendelésével adatkezelőként (a továbbiakban: Adatkezelő) megbízza Forgalmazót (a továbbiakban: Adatfeldolgozó) és Közreműködőt, mint adatfeldolgozókat (a továbbiakban együttesen: Adatfeldolgozók) adatfeldolgozói feladatok ellátásával az alábbiak szerint.

Adatkezelő - a munkavállalóinak juttatandó és Adatfeldolgozótól megvásárolandó Utalványok munkavállalóknak történő kiosztását és nyilvántartását elősegítendő - megbízza az Adatfeldolgozókat, hogy az Utalványokat tartalmazó borítékokat a munkavállalók nevével és esetlegesen szükséges más munkavállalói adatokkal megszemélyesítését végezzék el, továbbá az ezekkel kapcsolatos adatfeldolgozási feladatokat lássák el. Az Adatfeldolgozók a megbízást elfogadja.

Adatkezelő az Utalványok megrendelése során bocsátja Adatfeldolgozók rendelkezésére a szükséges munkavállalói adatokat. Adatfeldolgozók a munkavállalói adatokkal - az Adatkezelő által megadott kiosztásnak megfelelően - megszemélyesítik az Utalványokat tartalmazó borítékok fedőlapját, és a kész borítékokkal együtt átadják az Adatkezelőnek, vagy megbízottjának jelen ÁSZF szerint.

Az adatfeldolgozás kizárólag a munkavállalók következő személyes adataira terjedhet ki:

•  munkavállaló neve vagy

•  munkavállaló munkáltatójának neve és/vagy

•  azon szervezeti egység, amelyben az Utalvány kiosztása történik vagy

• bármely az Adatkezelő által szükségesnek tartott, egyéb munkavállalói adat.

Az Adatfeldolgozók az adatfeldolgozást érintő érdemi döntést nem hozhatnak, a tudomásukra jutott személyes adatokat kizárólag az Adatkezelő rendelkezései és utasításai szerint dolgozhatják fel, saját céljaikra azokat nem használhatják fel, és harmadik személynek nem adhatják át. Az adatkezelési műveletekre vonatkozó utasítások jogszerűségéért az Adatkezelő felel. Az Adatfeldolgozó tevékenységének ellátása során az Utalványok előállítását végző közreműködőt (Pénzjegynyomda Zrt., 1055 Budapest Markó utca 13-17.) al-adatfeldolgozási feladatok ellátásával bízhatja meg, de más adatfeldolgozót nem vehet igénybe.

 

XVI. Cafeteria-szoftver

A Forgalmazó által üzemeltetett térítésmentes Online Cafeteria-szoftver az Erzsébet-utalvány Online Megrendelői Felületen érhető el. A szoftver használatának részletes szabályait a Cafeteria-szoftver Általános Szerződési Feltételei tartalmazzák.

 

XVII. Utalványok postai értékesítése

Utalványok postahelyi értékesítése során az ÁSZF rendelkezéseit e fejezetben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.

Forgalmazó lehetőséget biztosít az Utalványok előre meghatározott címletekben, Postán történő vásárlására. A résztvevő posták felsorolását a Magyar Posta Zrt. honlapja tartalmazza. Forgalmazó a Posta honlapján megjelenő valótlan adatokért felelősséget nem vállal.

A szolgáltatás ellenértéke (szolgáltatási díj) az Utalványok postahelyi vásárlása során valamennyi utalvány-típus esetén az Utalványok összesített névértékének 5%-a+áfa. Az Utalvány vásárlásáról szóló számlát a Magyar Posta Zrt. állítja ki.

Postahelyi vásárlás során az Utalványok cseréjére – nyomdahibás utalványok kivételével -, és visszaváltására nincs lehetőség. A nyomdahibás utalványok cseréjét kizárólag a vásárlást igazoló számla vagy számviteli bizonylat ellenében az Utalványt értékesítő posta végzi.

Vásárló az Utalványok megfelelőségét és minőségét a vásárlás során az Utalványok kézhezvétele során köteles ellenőrizni, illetve amennyiben azok nem megfelelők, a reklamációt nyomban köteles előterjeszteni. Felek az Utalványokat érintő bármely reklamáció benyújtásának lehetőségét ezt követően kizárják.

Az Utalvány vásárlásának kezdeményezésével Vásárló elismeri, hogy az ÁSZF-et elolvasta, tartalmát megismerte, értelmezte, és annak rendelkezéseit kifejezetten elfogadja. Amennyiben a Vásárló az Utalvány vásárlásról számlát igényel, úgy nyilatkozata a számlán is feltüntetésre kerül.

 

XVIII. Ügyfélszolgálat, panaszkezelés

Amennyiben a Megrendelőnek az Utalvánnyal kapcsolatos problémája, panasza merül fel, úgy azt az alábbi ügyfélszolgálati elérhetőségeken jelezheti.

 

Telefonos ügyfélszolgálat: 06 1 248 21 50

E-mail: megrendeles@euf.hu

 

XIX. Jogvita

Felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy esetleges jogvitáikat egyeztetés útján törekszenek rendezni. Amennyiben egyeztetésük 30 napon belül nem vezet eredményre, úgy a jogviták eldöntésére a Polgári Perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény (Pp.) szerint illetékes bíróság jogosult.

 

A jelen Általános Szerződési Feltételekben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv, illetve a vonatkozó magyar jogszabályok rendelkezései az irányadóak.

 

Hatályba lép: 2017. július 14.

Kapcsolódó dokumentumok

Elfogadóhely kereső

Tudta-e?


Az Erzsébet-utalvány Plusz elektronikus kártyán egyszerre kezelhető az Étkezési, az Ajándék, az Iskolai, a Kultúra, a Sport valamint a Gyermekvédelmi Erzsébet-utalvány is. A kártya zsebei megfelelnek a papíralapon kibocsátott Erzsébet-utalványok típusainak, így az egyes zsebek felhasználhatósági köre azonos a papír alapú utalványokéval.

Az Erzsébet-utalványcsalád tagjait mintegy
2.000.000
ember használja rendszeresen.

 

Az utalványokat 48.000 munkáltató adja munkavállalóinak,

 

akik országosan mintegy 60.000 elfogadóhelyen válthatják be azokat.